Pienryhmäohjauksen hyödyntäminen opinnäytetyön tekemisessä

Pienryhmäohjausta voidaan hyödyntää sekä opintojen ohjauksessa että ammatillisten aineiden opetuksessa.

Järjestin Carry On –hankkeen puitteissa Kotkassa vuosien 2017 ja 2018 keväällä liiketoiminnan logistiikan ja logistiikan koulutuksissa kaksi kokeilua pienryhmäohjauksen hyödyntämisestä opinnäytetyöprosessin alussa. Hankkeen aikana tehtävien toimenpiteiden avulla pyritään muun muassa tutkintojen läpäisemisen parantamiseen.

Opiskelijoilla on usein vaikeuksia saada opinnäytetyötä alkuun. He kokevat hankalaksi  esimerkiksi aiheen keksimisen, toimeksiantajan löytämisen tai opinnäytetyön tekemiseen liittyvän ajanhallinnan. Opinnäytetyön tekeminen jännittää, ja siihen saattaa liittyä ahdistusta. Pahimmillaan tutkinnon valmistuminen jää kiinni siitä, että opinnäytetyötä  saada alkuun tai se jää kesken. Näiden haasteiden vähentämiseksi ja sitä kautta tutkintojen läpäisyn parantamiseksi, kokeiltiin opinnäytetyöstarttia ensimmäisen kerran keväällä 2017 ja toisen kerran keväällä 2018.

Opinnäytetyöstartin kohderyhmäksi valittiin kolmannen vuoden opiskelijat (logistiikan koulutus ja liiketoiminnan logistiikan koulutus), joilla oma opinnäytetyö ei ollut vielä käynnissä. Ryhmä kokoontui neljä kertaa ja jokaisella kerralla oli oma teemansa. Opiskelijoiden osallistuminen tapaamisiin oli vapaaehtoista. Tällä pyrittiin siihen, että mukaan lähtisivät vain ne opiskelijat, joilla on motivaatiota opinnäytetyön tekemiseen. Tapaamiskertoihin osallistui 5–20 opiskelijaa.

Opiskelijoiden osallistuminen tapaamisiin oli vapaaehtoista. Tällä pyrittiin siihen, että mukaan lähtisivät vain ne opiskelijat, joilla on motivaatiota opinnäytetyön tekemiseen.

Opinnäytetyöstartissa keskityttiin erityisesti kysymykseen, miksi aihetta on vaikea keksiä, ja tehtiin konkreettinen harjoitus aiheen löytämiseksi (ns. ”yksi puhuu, kaksi kuuntelee” -menetelmä). Harjoituksessa jokainen opiskelija mietti ensin itseään kiinnostavia aiheita ja kirjasi ylös kolme potentiaalista aihetta. Seuraavassa vaiheessa jokainen opiskelija valitsi yhden aiheen tarkempaan tarkasteluun. Viimeisessä vaiheessa opiskelijat muodostivat kolmen hengen ryhmiä, joissa jokainen opiskelija esitti oman aiheensa muille pienryhmän jäsenille. Tämä jälkeen muut pienryhmäläiset kirjasivat esittäjän aiheen paperille kuulemansa perusteella, esittivät tarvittaessa lisäkysymyksiä ja antoivat opinnäytetyölle nimen. Lopuksi muut pienryhmäläiset täydensivät ja kirjasivat paperille omia ideoitaan aiheesta. Jokainen opiskelija sai tapaamiskerran päätteeksi omaan aiheeseen liittyvän paperin itsellensä.

Vuoden 2017 opinnäytetyöstartissa tehdyn ”yksi puhuu, kaksi kuuntelee” – pienryhmäharjoituksen pohjalta kaksi opiskelijaa työsti aiheen, josta saivat tehtyä myös opinnäytetyön. Kevään 2018 osalta vastaavaa tarkastelua ei voi vielä tehdä.

Kevään 2018 opinnäytetyöstartista kerättiin palautetta opiskelijoilta. Palautetta antaneet opiskelijat pitivät kaiken kaikkiaan opinnäytetyöstarttia hyvänä ja tarpeellisena. Kiitosta saivat erityisesti tiivis toteutustapa sekä opinnäytetyöstarttiin valitut teemat.

Palautetta antaneet opiskelijat pitivät kaiken kaikkiaan opinnäytetyöstarttia hyvänä ja tarpeellisena.

Mahdollisen seuraavan toteutuskerran tiedottamisvaiheessa tulee kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, että mukaan tulisivat vain sellaiset opiskelijat, joille opinnäytetyön aloittaminen on ajankohtainen. Nyt molemmilla kerroilla (2017 ja 2018) opinnäytetyöstarttiin on osallistunut myös pari opiskelijaa, joilla ei ole ollut aikomusta hyödyntää opinnäytetyöstartin tarjoamia mahdollisuuksia saadakseen oma opinnäytetyöprosessinsa alkuun.

Pin It on Pinterest