Tilojen todellinen palvelupotentiaali on vielä saavuttamatta

Tulevaisuudessa ajattelun ergonomia saavutetaan tiloilla, joilla on vahva potentiaali tukea käyttäjiensä keskinäistä sekä tilallista vuorovaikutusta. Tilojen ja vuorovaikutuksen merkitystä ihmisille on tutkittu palvelumuotoilun (YAMK) opinnäytetyössä. Tutkimuksen tavoite on ollut määritellä uudelleen käsityksemme tilallisesta vuorovaikutuksesta ja sen seurauksista tulevaisuudessa hyvinvoinnillemme.

Toistuvat tilakokemukset alkumielikuvista uusiksi opituiksi malleiksi ja muistoiksi rakentuvat tilallisen vuorovaikutuksen kautta koko ihmisiän. Tilallinen vuorovaikutus syntyy koettujen tilojen tiedostamattomista ja tiedostetuista vaikutuksista ihmiseen. Se tarkoittaa ihmisten tavoitteiden ja arvojen värittämää kokemusta tiloissa, mikä sekoittuu fyysisesti aistittuun tilaan.

Tilallisten resurssien vaikutus kognitiivisiin resursseihin on välitön ja kertautuva. Näiden kokemusten tulos on jotain, mihin voimme vaikuttaa. Vuorovaikutteiset tilat palvelevat, tukevat hyvinvointia sekä tavoitteiden saavuttamista kuormittamatta ja luovat merkityksellisiä kokemuksia.

Tiloissa on meidän historia ja tulevaisuus.

Hyvinvoinnin alitajuiset ja tiedostamattomat tekijät ovat kytköksissä tiloihin, missä oleskelemme. Erilaiset tilat ja paikat muodostavat näyttämön kaikelle vuorovaikutukselle. Ne muokkaavat vuorovaikutustamme ja ovat olennainen osa koko dialogia. Näihin tiloihin kuuluu digitaalisella ajalla myös aineettomat paikat ja vuorovaikutuksen rajapinnat, eli esimerkiksi videopalaverit tai erilaiset viestinnän sovellukset kuten vaikka Skype, Teams ja Hangouts.

Lisäksi myös jatkuvasti vahvistuvat virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet ovat vielä kehittymässä. Tiedostamattomat ja tiedostetut tekijät vaikuttavat toimintaamme merkittävästi, siksi vuorovaikutuksen kokonaisvaltainen laatu on olennainen osa hyvinvointiamme.

Tutkimus kiteyttää merkittävimmät tekijät tilakokemusten taustalla, jotta tilallista palvelupotentiaalia voitaisiin kehittää tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti. Työssä pureudutaan konkreettisiin tekijöihin muun muassa neuropsykologian ja aivotutkimuksen tietoon perustuen.

Tilojen vaikutus ihmisiin ei ole koskaan neutraali, koska alitajuntamme tulkitsee ympäristöämme jatkuvasti.

Vaikutus on usein sekä positiivista että negatiivista, mutta kokonaiskokemus vaikuttaa siihen onko lopputulos käyttäjää palveleva.

Teoria raamittaa vuorovaikutteisen ja optimaalisen tilan merkittävimmät tekijät käytännönläheisellä tavalla laadullisiksi tavoitteiksi. Ymmärrys aiheesta tukee erityisesti tietotyötä tekeviä ihmisiä, mutta sisältää tietoa myös laajemmin ihmisten ja tilojen vuorovaikutuksen mekanismeista.

Tilallisen vuorovaikutuksen tavoite on vaikuttaa kokijaansa. Tiloissa vuorovaikutuksen resursseina toimivat pinnat, paikat, digitaaliset rajapinnat sekä fyysiset välineet ja ilmiöt. Optimaalinen ja vuorovaikutteinen tila kattaa kokonaisvaltaisen tilallisen vuorovaikutuksen. Tämä tarkoittaa intuitiivisia, aistittuja, välittömästi käsitettyjä ja opittuja tilakokemuksia.

Tilallisen vuorovaikutuksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen ohjaa näiden neljän sektorin kautta tilallisten käyttäytymismallien uudelleen tarkasteluun hyvinvoinnin edistämiseksi.

Pin It on Pinterest