Uusi tietopankki kokoaa toimintamalleja opiskeluhyvinvoinnin tueksi

Suomalaiset korkeakoulut ja niiden opiskelijajärjestöt ovat koonneet jaetun tietopankin opiskeluhyvinvoinnin tueksi. Tietopankki kokoaa yhteen hyväksi havaittuja käytänteitä sekä tekee näkyväksi korkeakoulujen jakamia haasteita.

Korkeakouluissa laadituista aineistoista kootut kokoelmat vahvistavat jaettavan tiedon saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä esim. koulutusmateriaaleina. 

Tietopankki opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaverkoston työn tukena 

Tietopankki on temaattisesti rakennettu kokonaisuus, joka kokoaa yhteen koronapandemian aikana korkeakouluissa hyväksi havaittuja käytänteitä. Näillä vahvistetaan opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen merkitystä. Tietopankki kehitettiin ja koottiin osana KOHO-hanketta ja se julkaistaan vuoden 2024 alussa uudella opiskeluhyvinvointi.fi-sivustolla.  

KOHO oli kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena oli vahvistaa ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukemista suomalaisessa korkeakoulutuksessa, tukien yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden oppimista ja opiskelua. Hankkeen koordinoinnissa Jyväskylän yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu panostivat verkostoyhteisyön kehittämiseen sekä toimivien ja hyvien käytänteiden jakamiseen.  

Tietopankki toteutettiin korkeakoulujen ja niiden opiskelijakuntien yhteistyönä 

Tietopankin koostamisessa on huomioitu erityisesti toimintamallien kuvaus niin että ne voidaan ottaa helposti käyttöön. Käytäntöjen kuvaamisessa käytettiin tukena hankkeen kokoamia ydinkysymyksiä, jotka tukivat käytäntöjen dokumentointia mm. löydettävyyden, havainnollisuuden, ja tutkimusperusteisuuden näkökulmista. 

KOHO-hanke toteutti vuonna 2023 tiedonkeruun, jonka pohjalta tietopankkiin on kertynyt lähes 50 koetellun käytänteen kuvausta. Nämä koottiin yli kolmeltakymmeneltä hankkeelta, jotka saivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen. 

Ministeriö tuki korkeakouluja koronaepidemian vuoksi toimenpiteissä, jotka edistivät opiskelijoiden ohjausta, opiskelijahyvinvointia, opintojen etenemisen tukea sekä tasoittivat syntynyttä oppimisvajetta.  

Tietopankissa käytänteet on jaettu seuraaviin kehittämisteemoihin: 

  • Moniammatillinen yhteistyö 
  • Opiskeluhyvinvointityön johtaminen ja organisointi 
  • Opiskelutaitojen tukeminen ja oppimisen vaikeudet 
  • Pedagoginen hyvinvointi ja opettajien hyvinvointiosaaminen 
  • Tukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoittaminen 
  • Tutkimusperustaisuus opiskeluhyvinvointityössä ja sen kehittämisessä 
  • Yhteisöllisyys ja vertaistuen vahvistaminen 
Kuva 1. Moniammatillinen yhteistyö -teeman infograafi tietopankissa.

Tietopankin tekninen toteutus nojaa avointen oppimateriaalien kirjastoon, jossa korkeakoulut ja muiden asteiden koulutustoimijat jakavat avoimia oppimateriaaleja. Korkeakoulun toimijat tallentavat hyvät käytänteet AOE.fi-palveluun, jossa ne on kuratoitu temaattisiin kokoelmiin.  

Kokoelmat näkyvät myös KOHO-verkoston jatkossa ylläpitämällä uudella opiskeluhyvinvointi.fi-sivustolla. Eniten käytänteitä on tähän mennessä jaettu teemoissa “Yhteisöllisyys ja vertaistuen vahvistaminen” ja “Opiskelutaitojen tukeminen ja oppimisen vaikeudet”. 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu KOHO-verkostossa 

KOHO-verkoston jäsenet tapasivat syyskuussa 2023 Jyväskylässä, missä jaettiin ja arvioitiin korkeakoulujen kehittämiä opiskeluhyvinvoinnin käytänteitä. Tapaamisessa kuullun palautteen perusteella vaikutelma oli se, että avointen oppimateriaalien kirjasto toimii kokonaisuutena hyvin tietopankin käytänteiden tallennuspaikkana. Hankkeet myös arvostivat koordinoivan hankkeen tarjoamaa tukea käytänteiden kuvaamiseen ja tietopankkiin viemiseen.  

Tietopankin aineistojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä on syytä edelleen kehittää. Esimerkiksi asiasanojen lisääminen vaatii tarkkuutta, jotta aineistot löytyvät mahdollisimman hyvin hauissa ja ne voidaan nostaa oikeisiin teemakokoelmiin. 

Itse käytänteisiin liittyen verkoston jäsenet olivat sitä mieltä, että niissä on tärkeää edelleen painottaa konkretiaa ja käytännön soveltamista.  

KOHO-verkoston toiminta jatkuu edelleen korkeakoulujen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen päättyessä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta mukana ovat opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat. 

Tietopankin kokoelmiin voi edelleen lisätä käytänteitä ja osa tietopankin sisällöistä tullaan tarjoamaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Tietopankin ja verkoston avulla käytänteiden leviämistä ja vaikuttavuutta voidaan tarkastella myös tulevina vuosina.  

Pin It on Pinterest