Verkko-opinnot ylemmässä amk-tutkinnossa – opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2017-2020 rahoittama, ammattikorkeakoulujen yhteinen eAMK-hanke uudistaa ammattikorkeakoulujen toimintatapoja sekä oppimista. Yhteistyö avaa sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä.  Digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn ja opiskelun uudenlaisen yhteensovittamisen. 

Xamk osallistuu hankkeessa yhteisen opintotarjonnan kehittämiseen erityisesti YAMK-opintojen osalta. Artikkelin kirjoittajista Pilli-Sihvola vastaa Xamkissa hankkeen toteutuksesta ja Komonen hankkeen integroitumisesta Master School-kehittämistyöhön. Osana kehittämistyötä toteutettiin vuoden 2018 alkupuolella Jyväskylän, Kaakkois-Suomen, Oulun, Centria- ja Novia-ammattikorkeakoulujen opintonsa vuonna 2016 tai aiemmin aloittaneille opiskelijoille tai ammattikorkeakoulujen alumneille kysely (Böckelman, Forsell, Komonen, Paaso, Pilli-Sihvola & Tuomi 2018). Kyselyllä kartoitettiin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvien verkko-opintojen määrää ja sisältöä, opiskelijoiden ja alumnien mahdollisuuksia verkko-opintojen suorittamiseen opintojen aikana sekä toiveita verkko-opintojen toteuttamiseen liittyen.

Kysely lähetettiin kaikkiaan 821 opiskelijalle ja 767 alumnille ja vastauksia saatiin yhteensä 295 kappaletta, joista 111 tuli opiskelijoilta ja 184 alumneilta. Vastausprosentti oli kaikkiaan 19 %, jota voidaan pitää tyydyttävänä Webropol-kyselylle.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan sisältöjen ja toteutustapojen kehittämisessä.

Verkko-opintojen suorittaminen koulutuksen aikana

Viidennes vastaajista ilmoitti, ettei heidän koulutuksensa sisältänyt lainkaan verkko-opintoja. Loput 79 % ilmoittivat, että verkko-opintoja oli ollut aina yhdestä opintopisteestä alkaen koko tutkinnon suorittamiseen eli 90 opintopisteeseen saakka. Tutkinnon laajuuden mukaan tarkasteltuna 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa oli suoritettu tai ollut tarjolla selkeästi vähemmän verkko-opintoja kuin 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa. Vastaajista, joiden tutkinnon laajuus oli 60 opintopistettä reilu kolmannes ilmoitti, että heidän opintoihinsa ei ollut sisältynyt lainkaan verkko-opintoja.

Suurin osa (88 %) ilmoitti tehneensä verkko-opintoja vain omaan ammattikorkeakouluunsa. Suurimmat syyt ristiinopiskeluun toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettuihin verkko-opintoihin olivat hankaluudet osallistua työn vuoksi oman ammattikorkeakoulun tarjoamaan opetukseen, verkko-opintojen puute omassa ammattikorkeakoulussa samoin kuin toisen ammattikorkeakoulun verkko-opintojen hyvä sopivuus omaan HOPS:aan. Tyypillisesti verkko-opintoina oli suoritettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osaamista kehittäviä opintoja sekä johtamisopintoja.

Toiveet verkko-opinnoille

6,4 % kaikista vastaajista ilmoitti halunneensa suorittaa osan YAMK-opinnoista verkko-opintoina. Sisällöllisesti eniten haluttiin tai olisi haluttu suorittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä johtamiseen liittyviä opintoja. Nämä olivat niitä sisältöjä, joita myös eniten opiskeltiin verkossa.

Toiveet verkko-opintojen toteuttamistavoista vaihtelivat. Eniten vastaajia kiinnosti non-stop-tyyppinen toteutus, jossa opiskelija voi aloittaa ja suorittaa opintojakson täysin omassa tahdissaan yhden lukukauden aikana. Kiinnostusta oli myös aikaan sitomattomalle toteutukselle, jossa on selkeä aloitus- ja lopetuspäivämäärä, mutta ei muuta aikataulutettua toimintaa. Kolmanneksi eniten vastaajia kiinnostivat hybriditoteutus, jossa opiskelijalla on mahdollisuus joko lähi- tai etäosallistumiseen reaaliaikaisesti. Selkeästi vähiten kiinnostusta oli aikataulutettuun, esimerkiksi reaaliaikaisia verkkotapaamisia sisältävään toteutukseen.

Verkko-opintojen kehittämiseen panostettava

Kaikkinensa YAMK-opintojen toivottiin selkeästi erottuvan perustutkinto-opinnoista ja huomioivan, että opiskelijat ovat jo oman alansa ammattilaisia. YAMK-tutkintojen lähtökohtien samoin kuin tavoitteiden, sisältöjen ja toteutustapojen toivottiin kytkeytyvän tiiviisti työelämän kehittämiseen. Työelämällä ymmärrettiin laajasti niin opiskelijan oma työyhteisö, ammattikorkeakoulun TKI-toiminta kuin opiskeltavaan alaan liittyvät työelämätoimijat.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opetussuunnitelmatyössä tulee nykyistä vahvemmin huomioida verkko-opintojen suorittamismahdollisuudet. Verkko-opintojen, kuten kaikkien opintojen, tulee olla laadukkaasti toteutettuja. Opintojaksojen tavoitteet tulisi sitoa kiinteästi ja selkeästi työelämän tarpeisiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää verkkopedagogiikan soveltamiseen siten, että yhteisöllinen oppiminen tulee huomioitua. Verkko-opintojen kehittäminen ei tarkoita opetusmenetelmien yksipuolistamista. Kyselyssä korostui, että monipuolisille opetusmenetelmille on kysyntää; verkko-opintojen rinnalla tarvitaan siten lähiopetusta, yksilöllisen työskentelyn ohella yhteisöllistä oppimista ja ryhmätyöskentelyä.

LÄHTEET

Böckelman T., Forsell M., Komonen K., Paaso L., Pilli-Sihvola M. & Tuomi S. 2018. Kysely YAMK-opiskelijoille ja alumneille verkko-opinnoista. Ilmestyy 2018.

Pin It on Pinterest