Digitalisaatio on läsnä Xamkin kaikessa toiminnassa

Digitalisaatio näkyy vahvasti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n strategiassa ja toiminnassa. Otamme digitaaliset rakenteet, robotisaation ja tekoälyn mukaan toimintaamme ja koulutukseemme vahvistamaan alueellista kehitystä ja kilpailukykyä. Tavoitteemme on olla ammattikorkeakoulujen digitalisaatio-osaamisen edelläkävijä.

200 xamkilaista osallistui vuonna 2019 digitalisaation tiekartan laatimiseen. Lopputuloksena muodostui neljä polkua Digitieksi 2018–2030. Polut ovat Robotisaatio, tekoäly ja algoritminen päättely, Tulevaisuusorientoitunut osaaminen, Digitaalinen kokeilukulttuuri sekä Paikkariippumaton toiminta.

Kehitämme yhtiön sisäisiä toimintoja digitalisoimalla tuki- ja hallintopalveluja. Järjestelmien kehittämisellä ja toimintatapojen muutoksella etenemme kohti joustavampia ja tehokkaampia toimintatapoja sekä resurssien hyödyntämistä. Viimeisimpänä Xamkin hallintopalveluissa aloitettiin ohjelmistorobottien hyödyntäminen.

Digitalisaatio mukana TKI-toiminnassa

Xamk on vahva TKI-toimija. Hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 250, joista noin viidessäkymmenessä digitaalisuus uudistaa tuotteita, palveluita tai menetelmiä.

Vahvuusaloillamme ja osaamiskärkiemme alla on kansallista ja kansainvälistä huippuosaamista, joka palvelee mm. Suomen suurimpia yrityksiä ja vientiteollisuutta. Toimimme neljällä vahvuusalalla, jotka ovat Digitaalinen talous, Metsä, ympäristö ja energia, Kestävä hyvinvointi sekä Logistiikka ja merenkulku.

Kaikilla vahvuusaloilla digitaalisuus on merkittävässä roolissa. Älykkäät ratkaisut ovat osa kaikkea kehittämistä. Lisäksi valmennamme yrityksiä kohtaamaan digitaalisuuden haasteet.

Verkkokoulutuksen määrä lisääntyy

Digitaalisuus on muuttanut koulutuksen toteutustapoja. Kehitimme vuonna 2019 verkko-opetustamme digiosaajavalmennuksilla, webinaareilla, työpajoilla ja palkinnoilla. Vuoden lopulla otimme käyttöön myös uudet Learn- ja Open Learn -oppimisympäristöt.

Monimuotokoulutusta on ollut Xamkissa tarjolla jo useampana vuonna. Noin kolmannes AMK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta on mahdollista suorittaa monimuotoisena.

Vuonna 2019 siirsimme kolme koulutusta kokonaan verkossa toteutettaviksi. Xamkin kaikesta opetustarjonnasta vuonna 2019 jo noin 24 prosenttia oli verkkokoulutusta, kun edellisenä vuonna vastaava osuus oli 20 prosenttia.

Verkkokoulutuksen kasvu lisää opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksia ja tekee opiskelusta joustavampaa. Myös opiskelijoiden tyytyväisyys Xamkin verkko-oppimisen mahdollisuuksiin nousi edellisestä vuodesta.

Digitaalisuus näkyy myös jatkuvan oppimisen koulutustarjonnassa. Vuonna 2019 toteutimme opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana Ohjelmoinnista ammatti -koulutuksen Mikkelissä ja Kotkassa, erityisesti ohjelmistoalan työvoimatarvetta silmällä pitäen. Ministeriö rahoitti myös laajempaa AMKoodari-koulutusta, jossa Xamk on mukana. Kolmivuotinen hanke alkoi vuoden 2019 alussa.

Digitalisaatio muuttaa koulutussisältöjä ja kirjastopalveluja

Digitalisaatio muuttaa myös koulutusten sisältöjä. Opetussuunnitelman uudistustyössä kiinnitimme vuonna 2019 huomiota koulutusten sisältöihin ja toteutustapoihin digitalisaatiokehitys ja -mahdollisuudet huomioiden.

Aloitimme Xamkissa mm. robotiikan koulutuksen suunnittelun. Lisäksi rakensimme laajalla yhteistyöllä ja kokeilukulttuurin ajatuksin Active Life Lab -hyvinvointilaboratoriota hyödyntävän sekä hyvinvoinnin, liiketalouden ja tietotekniikan osaamista yhdistävän Wellbeing Management -koulutuksen. Kiinnostus koulutukseen oli valtaisa myös kansainvälisesti.

Digitalisuuden hyödyntäminen näkyi myös Xamkin kirjastopalveluissa mm. e-kirjojen käytön kasvuna, jota oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 40 prosenttia. Kirjastopalvelut panostivat muutenkin digitaalisuuden hyödyntämiseen ja asiakkaiden omatoimisuuden lisäämiseen. Vuonna 2019 kirjastopalvelut ottivat käyttöön kirjaston mobiilikäyttöliittymän ja uuden, avoimeen lähdekoodiin perustuvan kirjastojärjestelmän.

Pin It on Pinterest