Xamkin talous 2019

Xamkin talous on erinomaisella tasolla, jos tarkastellaan yhtiön maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Vuoden 2019 tuloksessa näkyy panostus strategisten tavoitteiden kannalta tärkeisiin toimintoihin. Kustannuksia ei lähdetty karsimaan perusrahoituksen laskun suhteessa, ja tulos oli suunnitellusti negatiivinen. Ulkopuolinen tutkimusrahoitus oli ennätyksellisen suuri.

Vuosi 2019 oli Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kolmas toimintavuosi ammattikorkeakoululain tarkoittamana korkeakouluna. Tilikaudella yhtiön toiminnan päälinjat pysyivät ennallaan. Yhtiörakenteessa, toimipaikoissa ja organisaatiossa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Panostusta strategisiin tavoitteisiin

Taloudellisen tuloksen näkökulmasta katsottuna vuosi 2019 oli suunnitellusti negatiivinen. Tilikauden toiminnallinen tappio oli 1,5 miljoonaa euroa. Valtiolta saatava perusrahoitus väheni edellisestä vuodesta noin 1,4 miljoonaa ollen vuonna 2019 noin 54 miljoonaa euroa.

Yhtiössä päätettiin panostaa vahvasti strategisten tavoitteiden mukaisten toimintojen tukemiseen ja kehittämiseen, eikä kuluja lähdetty karsimaan samassa suhteessa rahoituksen laskuun. Vuoden 2020 perusrahoituksen nousun ennustettiin palauttavan tasapainon tulojen ja menojen välille. Käyttämällä edellisvuosien voittovaroja tilikauden tappion kattamiseen varmistettiin toiminnan jatkuvuus sekä minimoitiin vaikutuksia sidosryhmien talouteen ja yhteiskuntaan.

Xamk on tärkeä taloudellinen aluevaikuttaja ja TKI-toimija

Xamkin taloudellinen vaikutus toiminta-alueellaan on merkittävä. Vuoden 2019 aikana yhtiö teki toiminta-alueeltaan ostoja 16 miljoonan euron arvosta tukien näin Kaakkois-Suomen elinkeinoelämää.

Yhtiö maksoi tilikauden aikana noin 41 miljoonaa euroa palkkoja ja palkkiota, joista suurin osa vaikuttaa suoraan alueen ostovoimaan.

Yhtiön liikevaihto oli 74,2 miljoonaa euroa, joka oli 1,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Suurimpana tekijänä liikevaihdon laskuun oli valtion perusrahoituksen väheneminen, mutta myös palvelutoiminnan myynnissä oli laskua.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkopuolinen rahoitus jatkoi ennakoidusti kasvuaan. Tukien ja avustusten määrä kasvoi 1,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä nousi vuonna 2019 ensimmäistä kertaa yli 15 miljoonan euron. Xamk oli tällä mittarilla jälleen ammattikorkeakoulujen joukossa ylivoimaisesti suurin tutkimus- ja kehitystoimija.

Hallitut kustannukset ja kasvava henkilöstömäärä

Henkilöstökustannukset olivat vuonna 2019 noin 50 miljoonaa euroa muodostaen 65,8 prosenttia Xamkin kokonaiskustannuksista. Henkilöstöä Xamkissa oli keskimäärin 815, mikä tarkoittaa 5,7 prosentin nousua edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstökulujen jälkeen toiseksi suurimman kuluryhmän muodostivat toimitila- ja kiinteistökustannukset, joiden osuus kokonaiskustannuksista oli 13 prosenttia. Prosentuaaliset osuudet eri kuluryhmissä ovat pysyneet suhteellisen samalla tasolla viimeisen kolmen toimintavuoden aikana.

Vakavaraisuus ja maksuvalmius erinomaisella tasolla

Xamkin taloudellinen asema on hyvä. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat edelleen erittäin hyvällä tasolla. Taseen vaihtuvista vastaavista ja lyhytaikaisista veloista laskettu maksuvalmius (quick ratio) oli 2,7, kun hyvän maksuvalmiuden kannalta tavoiteltava arvo on 1. Vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut – omavaraisuusaste 73,4 prosenttia ja nettovelkaantumisaste -58,7 prosenttia – ovat erinomaisella tasolla.

Xamkin talous ohjaa luottavaisesti tulevaisuuteen

Vuoden 2020 tuloksen ennustetaan päätyvän lähelle nollaa. Valtiolta saatava perusrahoitus kasvaa vuoden 2019 rahoituksesta merkittävästi. Rahoituksen kasvu perustuu hyvien toiminnallisten tulosten lisäksi ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen taso- ja indeksikorotukseen.

Tuloksellisuuteen perustuva rahoitusmalli uudistuu vuoden 2021 alusta. Valtioneuvosto hyväksyi 17. tammikuuta 2019 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit sopimuskaudelle 2021–2024.

Uudessa mallissa tutkintojen osuutta rahoituksessa kasvatetaan. Tutkintojen perusteella maksettavassa rahoituksessa huomioidaan jatkossa alakohtaisia kustannuseroja ja painotetaan nopeampaa valmistumista.

Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, ylempien ammattikorkeakoulututkintojen sekä jatkuvan oppimisen asema rahoitusmallissa vahvistuu. Rahoitusmallin uudistukset ovat Xamkille suotuisia. Vuoden 2021 rahoituksen odotetaan nousevan jopa merkittävästi vuoteen 2020 verrattuna.

Pin It on Pinterest