Green Office -järjestelmän myötä kampukset vihertävät nyt virallisesti

Green Office -järjestelmä (WWF) on Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Xamkin valinta arjen vastuullisuustyökaluksi. Vuonna 2019 Xamkissa pyrittiin vaikuttamaan mm. energiankulutukseen, veden ja paperin käytön vähentämiseen, jätteiden lajitteluun, kalusteiden kierrätykseen sekä toimitilojen optimaaliseen käyttöön.

Green Officen avulla voimme asettaa sekä suuria että pieniä ympäristötavoitteita. Xamkissa on päätetty, että Green Office -järjestelmään raportoidaan vuosittain energian, paperin ja veden kulutus. Lisäksi seuraamme erilaisten jätemäärien kehitystä. Kampuskohtaisissa ympäristöohjelmissa asetamme paikallisen Green Office -tiimin johdolla tavoitteita ja suunnittelemme toimenpiteitä. Tiimien työ on linjassa keskenään, mutta kampusten erilaisuus käy ohjelmissa hyvin ilmi.

Green Office -järjestelmään kuuluu myös toimistotarkastus, jossa laadittu ympäristöohjelma ja sen toteuttaminen arvioidaan. Xamkin Kotkan kampus tarkastettiin hyväksytysti jo vuonna 2018. Muut kampukset läpäisivät tarkastuksen vuonna 2019.

Sähköä ja lämpöä päästöjä vähentäen

Sähköä kuluu Xamkissa yhteensä 8 124 MWh vuodessa. Tällaisista kulutuslukemista puhuttaessa ei ole yhdentekevää, miten sähkö on tuotettu. Vuoden 2019 alusta Xamkin käyttämän sähkön tuotannosta ei syntynyt hiilidioksidipäästöjä – päästökerroin oli siis pyöreä nolla.

Lämmitykseen Xamk käyttää kaukolämpöä. Vuonna 2019 kampusten yhteenlaskettu kulutus oli 13 043 MWh. Kaukolämmön hiilidioksidipäästökerroin vaihtelee kampuksittain, koska kaukolämpömyyjiä on useita. Päästökertoimen vaihteluväli Xamkissa oli 59,4–104,4 g CO2/kWh, kun Suomen keskimääräinen kaukolämmön päästökerroin on 164 g CO2/kWh. Kaukolämpöenergia on siis Xamkissa keskimääräistä päästöttömämpää.

Veden ja energian kulutuksen haasteena iäkkäät kiinteistöt

Vettä kulutettiin Xamkin kampuksilla 18 114 kuutiota vuonna 2019. Kulutuksen pienentämiseen on pyritty kiinnittämään huomiota lähinnä henkilöstön ja opiskelijoiden opastuksella, mutta olennaista muutosta ei ole saatu aikaan.

Kaikkien kampusten kiinteistöt ovat melko iäkkäitä, mikä näkyy veden ja energian kulutuksessa. Suuria investointeja laitteistoihin ja järjestelmiin ei välttämättä ole kannattavaa tehdä, mutta aina kun esimerkiksi rikkoutuneita laitteita uusitaan, tilalle valitaan energiaa säästävä vaihtoehto.

Yleiseksi säästötavoitteeksi Xamkissa on asetettu 5 % kaikissa edellä mainituissa kulutusluvuissa. Tavoiteltu vähennys ei ole kovin suuri, mutta sen saavuttaminen nykyisten kaltaisissa kampusrakennuksissa on vaikeaa.

Paperin kulutus lievässä laskussa

Xamkin kokoisessa organisaatiossa paperia kuluu runsaasti, lähinnä tulosteisiin. Trendi on kuitenkin lievästi laskeva koko ajan. Paperin kulutukseen kiinnitetään huomiota kaikissa toiminnoissa – niin koulutuksessa, tutkimus- ja kehitystyössä kuin hallinnossa. Esimerkkinä voidaan mainita opintorekisteriotteen sähköisen allekirjoitusjärjestelmän hankkiminen vuonna 2019. Yksistään se vähensi opintotoimistoissa tehtyä tulostusta olennaisesti.

Tulostamiseen käytetty kokonaisarkkimäärä vuonna 2019 oli 1 780 973 arkkia. Se on vielä todella suuri luku, vaikka vähennystä vuoteen 2018 verrattuna oli noin 360 000 arkkia. Tekemistä siis riittää.

Jätteiden tehokkaampaa lajittelua ja kalusteiden kierrätystä

Kotkan kampuksella on ryhdytty etulinjassa lajittelemaan jätteitä uudella tavalla. Työhuoneista ja luokista on poistettu keräysastioita ja käytäville on tuotu uusia, lajittelua helpottavia astioita. Soraääniä on luonnollisesti kuulunut, kun luokan roskakori on viety pois, mutta tilanteeseen on kuitenkin sopeuduttu hyvin. Toinen Kotkan erityispiirre on kestävän liikkumisen edistäminen. Julkisten kulkuneuvojen käyttöä ja pyöräilyä yritetään tehdä helpoksi ja houkuttelevaksi.

Kouvolan kampus seuraa Kotkaa jätteiden lajittelussa. Erityistä huomiota on kiinnitetty kalusteiden kierrättämiseen. Kouvolassa yritetään vähentää myös sähkönkulutusta arkisin keinoin: yksinkertaisesti muistuttamalla valojen sammuttamisesta.

Green Office -opastusvideo opiskelijoille tekeillä

Xamkin viestintä ja markkinointi toteuttaa Mikkelin kampuksella Green Office -aiheisen opastusvideon. Videon on tarkoitus esitellä opiskelijoille ympäristöohjelman käytännön ratkaisuja. Mikkelin kampuksella on myös parannettu jätteiden lajittelua ja yritetty vähentää sähkönkulutusta. Lisäksi Mikkelissä tarkkaillaan toimitilojen käyttöasteita ja pyritään optimoimaan niiden käyttöä.

Savonlinnan kampuksella on tehostettu tilojen käyttöä ja vähennetty sähkönkulutusta. Lisäksi Savonlinnassa on suunnitteilla ekologinen kuntosali.

Kaikilla Xamkin kampuksilla toimii omassa omistuksessa oleva ravintola, joissa on lisätty systemaattisesti kasvisruoan osuutta sekä vähennetty ruokahävikkiä. Kolme Xamkin ravintolaa on tähän mennessä saavuttanut Joutsenmerkin.

Pin It on Pinterest