Opiskelu Xamkissa onnistuu joustavasti

Opiskelu joustavin tavoin sekä laadukas opintojen ohjaus ovat tulevaisuusorientoituneen koulutuksen keskeisiä elementtejä. Xamk tarjoaa opiskelijoilleen yksilöllisiä oppimisväyliä ja on saanut opiskelijoilta hyvää palautetta opintojen ohjauksesta.

Xamkissa tehdään tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille koulutuksen kehittämiskysely opintojen puolessa välissä. Opiskelijat vastaavat myös AVOP-kyselyyn, joka on valtakunnallinen, valmistuville opiskelijoille tehtävä kysely.

Koulutuksen kehittämiskyselyn sekä AVOP-kyselyn opintojen ohjausta ja suunnittelua mittaavat osiot ovat keskeisiä mittareita joustavien ja yksilöllisten oppimispolkujen toteutumisen mittaamiseksi. Sekä AMK- että YAMK-opiskelijoille tehtyjen kyselyjen tulokset ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan ja ylittäneet asetetut tavoitteet vuodesta 2017 vuoteen 2019.

Opintojen ohjaus kehittynyt edellisvuodesta

Opintojen ohjauksen kehittäminen on ollut yksi Xamkin keskeisistä kehittämiskohteista. Moniammatilliset ohjaustoimijoiden yhteistapaamiset ovat luoneet raameja yhteiselle kehittämiselle. Yhteistyötä ohjauksen kehittämiseen liittyvien TKI-hankkeiden ja Xamkin ohjauksen kehittämisen välillä on myös tiivistetty.

Panostukset ohjauksen kehittämiseen ja joustaviin oppimisväyliin näkyvät aloittaneille opiskelijoille tehtävissä tulokyselyissä 2019–2020 lievänä positiivisena nousuna. YAMK-opiskelijoiden osalta luvut olivat edellisestä vuodesta hieman laskeneet.

Ohjauksen kehittämistä on nivottu myös opetussuunnitelmatyöhön. Opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä ammatillisen kasvun opintojakso päivitettiin vastaamaan paremmin uraohjauksen tarpeita. Opintojakso sai nimen Opinto- ja urasuunnittelu. Learn-alustalla toimivan opintojakson sisältöjä päivitetään yhdessä vuosittain.

Aloittavien opiskelijoiden yhteinen orientaatio

Kampussuunnistukset tukevat kampusten yhteisöllisyyttä (kuva: Elina Ylönen)

Xamkissa aloittavien opiskelijoiden yhteistä orientaatiota kehitettiin vuonna 2019 palvelemaan opiskelijoita paremmin. Kehittämisprosessissa hyödynnettiin yhteiskehittämistä ja kokeilukulttuuria. Opiskelija voi tutustua opintojen aloitukseen liittyviin ohjeistuksiin ja Xamkin palveluihin itselleen sopivana aikana Open Learn -alustalla.

Verkko-orientaation lisäksi kampuksilla järjestetään orientaatioviikolla Opiskelijakunta Kaakon organisoimat Amazing Campus Race -kampussuunnistukset. Tapahtumassa uudet opiskelijat tutustuvat omaan kampukseen, toisiinsa ja Xamkin toimijoihin kiertämällä erilaisia tehtävärasteja yhdessä tutoreiden kanssa. Jatkossa tehtävärastien järjestäjiksi on tulossa myös yhteistyökumppaneita, mm. kampuskaupunkeja sekä nuorten neuvontapiste Ohjaamon toimijoita.

 

 

Opiskelu Xamkissa yksilöllisellä oppimisväylällä

Xamkissa on tavoitteena, että opiskelija voi halutessaan nopeuttaa opintojaan suhteessa aloitusryhmänsä aikatauluun tai yhdistää opintoihinsa työssäkäynnin.

Olemme tehneet systemaattisesti työtä tehdäksemme opiskelusta joustavampaa. Keskeistä työssä on ollut koulutusten välisen tarjonnan, verkkotarjonnan ja työelämäpedagogiikan kehittäminen ja lisääminen. Vuonna 2018 Xamkin opintojaksotarjonnasta 19,9 prosenttia oli mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Vastaava luku vuonna 2019 oli 23,4 prosenttia.

Opettajien verkkopedagogista osaamista on vahvistettu Digipeda-valmennuksissa. Vuosittain järjestettävässä Digipeda-seminaarissa palkitaan opiskelijoiden ehdotusten perusteella ansioituneita verkkototeutuksia.

Vuonna 2019 kehitimme koulutusten työelämäpedagogisia valmiuksia myös pilotoimalla tekniikan alalla uudenlaisia tapoja toteuttaa opettajien työelämäjaksoja. Tavoitteena oli löytää toimintamalleja, joissa opiskelijat integroituvat työelämään opettajien työelämäjaksojen kautta. Kuusi opettajaa raportoi kokemuksistaan eri julkaisuissa. Linkit julkaisuihin löytyvät tämän artikkelin lopusta.

Vuonna 2020 kehitämme osaamisen tunnustamisen prosessia ja ohjeistusta, opintojen etenemisen seurantaa sekä jatkuvan oppimisen ohjausta.

Lue lisää:

Aalto, S. 2019. Yhteiset opinnot tulevaisuuslähtöisen oppimisen mahdollistajana. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Ahtola, A. & Ala-Uotila, H. 2019. Työelämäläheisen moduulin haasteita ja ratkaisuja. Teoksessa: Kotila, H. ja Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita. Haaga-Helian julkaisusarja. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf?userLang=fi [viitattu 27.4.2020].

Arola, J. 2020. Poistu omalta mukavuusalueelta ja kehity.  Xamk Next. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/tyoelamajaksolla-poistu-omalta-mukavuusalueelta-ja-kehity/ [viitattu 26.4.2020].

Eklöf, N. 2019. Koulutusten väliset synergiat. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Heikkinen, J. 2020. Tietojärjestelmiä ketterästi – työelämäjakso CGI:llä. Xamk Next. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/tietojarjestelmia-ketterasti-tyoelamajakso-cgilla/ [viitattu 26.4.2020].

Järvinen, R. & Taimela, S. Verkko-orientaatio tukemassa uusia opiskelijoita opintojen alkuun. Teoksessa Pilli-Sihvola, M. (toim.) Xamk kehittää 108. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/336114/XAMK_kehittaa_108_verkkoversio_28042020.pdf;
jsessionid=8FED8C9F660A9334791084AD115BC79D?sequence=2
[viitattu 5.5.2020].

Kankkunen, V. (2019). Valmet automation Oy:n oppilaitosyhteistyöprojekti. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Karvonen, J. 2020. Työelämäjaksolta opetustyöhön. Xamk Next. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/tyoelamayhteyksia-rakentamassa/ [viitattu 5.5.2020].

Korpijärvi, J. 2019. Oppia työstä, työhön oppia. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Kuoppala, E. (2019). MasterSchool – Monialaisesti enemmän. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Rajala, J. 2019. Työelämäyhteyksiä rakentamassa. Xamk Next. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/tyoelamayhteyksia-rakentamassa/ [viitattu 5.5.2020].

Taimela, S. 2019. OPS2020 synergiaa, yhteistyötä ja opiskelijakeskeisyyttä rakentaen. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Taimela, S. 2019. Exploring Student-Centricity in Curriculum Development. 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN 10 Proceedings. Valencia: IATED, 6559–6563.

Pin It on Pinterest