Viestintä on osa jokaisen xamkilaisen työtä ja arkea

Viestintä on muutakin kuin operatiivisia suoritteita. Xamkissa viestintää ohjaavat strategiset tavoitteet ja strateginen viestintäsuunnitelma. Viestintää halutaan kehittää ja sen merkitys ymmärretään. Jokainen xamkilainen on viestijä omalla tavallaan.

Viestinnän rooli nähdään usein edelleen operatiivisina suoritteina, kuten tiedotteina, esitteinä ja artikkeleina. Yhä useammassa organisaatiossa viestintä on kuitenkin strateginen voimavara, jolle asetetaan tavoitteita ja jonka vaikuttavuutta halutaan mitata.

Viestinnän ammattilaisia tarvitaan suunnittelemaan, johtamaan ja mittaamaan viestintää mutta myös valmentamaan koko yhteisöä viestimään paremmin.

Viestintä on arkisia tekoja ja maineen rakentamista

Esimies- ja asiantuntijatyössä viestintä on tekemisen ytimessä. Viestintä on organisointia ja vaikuttamista eli strategisten tavoitteiden johtamista arkiseksi työksi ja tulokselliseksi tekemiseksi. Viestinnän johtamisessa, suunnittelussa ja mittaamisessa viestinnän ammattilaisten rooli korostuu.

Viestintä on tänä päivänä osa jokaisen työntekijän työelämätaitoja. Teoilla ja viestinnällä rakennetaan organisaation mainetta ja pidetään huolta erilaisista yhteistyösuhteista. Viestintä on ennen kaikkea arkisia tekoja ja tekemisen näkyväksi saattamista.

Viestinnän strateginen rooli Xamkissa on kasvanut. Viestintää halutaan kehittää ja sen merkitys ymmärretään. Viestintää ohjaavat Xamkin strategiset tavoitteet ja strateginen viestintäsuunnitelma.

Viestinnälle on Xamkissa määritelty monia erilaisia tehtäviä, jotka vaikuttavat menestykseemme ja toimintakykyymme. Näitä tehtäviä ovat:

 • työyhteisöviestintä, joka tukee arkista tekemistä ja tiedonkulkua
 • tiedottaminen medialle, henkilöstölle ja opiskelijoille
 • sisäinen ja ulkoinen kuuntelu ja luotaus*, joilla kartoitetaan, mistä asioista keskustellaan
 • johtaminen ja esimiestyö, joilla konkretisoidaan strategia päivittäiseksi tekemiseksi
 • organisaatiokulttuurin ja yhteisöllisyyden luominen
 • maineen ja tunnettuuden rakentaminen
 • brändin johtaminen ja markkinoinnin tukeminen
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

*heikkojen ulkoisten ja sisäisten muutossignaalien havainnointi ja tulkinta

Viestintä ja markkinointi kulkevat käsi kädessä

Markkinointiviestinnän, viestinnän ja journalismin toimintarajat ovat hämärtyneet, ja viestinnän sekä markkinoinnin ammattilaiset tekevät yhteistyötä entistä tiiviimmin. Markkinoinnin ja viestinnän integraatio, eli yhteinen suunnittelu ja sisällöntuottaminen, on Xamkissa arkipäivää.

Fokuksemme on kokonaisvaltaisessa yhteisöviestinnässä, joka sisältää muun muassa markkinointia, mainontaa ja työyhteisöviestinnän linjaamista sekä viestintäfoorumien tarjoamista. Yhteisöviestintä Xamkissa on myös tiedottamista, mediaviestintää, vaikuttamista, sponsorointia ja tapahtumien järjestämistä.

Viestinnän valmennusta Xamkin henkilöstölle

Asiantuntija on substanssiosaaja, jonka työ vaatii myös viestintäosaamista: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista, lukemista ja viestintäteknologista osaamista. Edellisten lisäksi tarvitaan rohkeutta ja halua keskustella oman alan asioista. (Juholin 2017 s. 137).

Viestinnän kehittäminen ja viestintäkulttuurin muutos edellyttävät myös Xamkissa henkilöstön osaamisen kehittämistä, innostusta, aikaa ja tukea. Xamkissa halutaan aktivoida asiantuntijoiden osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sen vuoksi jatkoimme vuonna 2019 asiantuntijoiden viestinnän valmennuksia.

Xamkin omat viestinnän asiantuntijat toteuttivat valmennukset. Mukaan lähti 30 tutkimus- ja kehittämistoiminnan asiantuntijaa.

Koulutuspäiviä järjestettiin vuoden 2019 aikana yhteensä kuusi. Ne olivat:

 • näkemysjohtajien aloitustyöpajat Mikkelissä ja Kouvolassa
 • Twitter-koulutukset Mikkelissä ja Kotkassa
 • videokuvauskoulutus Mikkelissä
 • kirjoittamiswebinaari
 • erilaiset pienryhmätapaamiset.

Yhteensä koulutuspäiviä kertyi 63. Aloitustyöpajoissa määriteltiin kunkin valmennettavan osalta viestinnän tavoitteita, sisältöteemoja ja kehittämisen kohteita. Koulutuksia järjestettiin valmennettavien toiveiden mukaisesti, ja niitä jatketaan vuonna 2020.

Jokainen voi auttaa – viestimällä omalla tavallaan

Viestinnän ammattilaisen näkökulmasta yksi haaste asiantuntijaviestinnän kehittämisessä on viestintään panostettu aika ja uskallus viestiä. Viestintä pitäisi määritellä osaksi asiantuntijan toimenkuvaa, muuten sille ei löydy aikaa. Lisäksi tarvitaan ylimmän johdon valtuutus ja lupa myös epäonnistua.

Avoin keskustelukulttuuri kannustaa tiedon jakamiseen ja edesauttaa asiantuntijoiden viestintää.

Eräs asiantuntija totesikin osuvasti, että henkilöllä täytyy olla mielipiteitä ja halua osallistua oman alan keskusteluihin.

Jokaisen kannattaa pohtia sitä, miten voisi olla muille avuksi. Viestiä voi monella tavalla: kirjoittamalla blogitekstin tai vinkkilistan, laatimalla infografiikan tai tekemällä podcastin. Keinoja viestiä on monia.

Pin It on Pinterest