Käyttäjäymmärrystä Xamkin uraohjauksesta

Kuinka ammattikorkeakoulujen uraohjausta tulisi kehittää, että se olisi entistä paremmin opiskelijaa työelämään valmistavaa ja opiskelijan resilienssiä sekä toimijuutta tukevaa? Myynnin ja markkinoinnin tradenomiopiskelija Viivi Koivusaari-Aronen selvitti opinnäytetyössään uraohjauksen nykytilaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin opiskelijoiden näkökulmasta.

Koivusaari-Arosen opinnäytetyö on osa Ohjaus tulevaisuuden työhön (OTT) -hanketta (ESR 1.9.2019 – 31.8.2021), jossa mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta sekä selvitetään tekoälyn ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ammattikorkeakoulujen tekemässä opinto- ja uraohjaustyössä.

Koivusaari-Arosen opinnäytetyö on luonteeltaan käyttäjäymmärrystutkimus, jossa selvitetään Xamkin opiskelijoiden näkökulmaa ja kokemuksia korkeakoulunsa uraohjauksen nykytilasta. Selvitys toteutettiin kysely- ja haastattelututkimuksina kevään ja syksyn 2020 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui yli 20 Xamkin opiskelijaa eri aloilta.

Miten Xamkin uraohjausta voisi kehittää?

Tulokset paljastavat, että nykyisellään Xamkin tarjoama uraohjaus on hyvää, mutta kehityskohteitakin on. Opiskelijat kokevat tämänhetkisen uraohjauksen liian yleiseksi eikä tarpeeksi yksilöidyksi. Osa opiskelijoista kokee, että opettajien ja muiden uraohjauksesta vastaavien henkilöiden tavoitettavuus on heikkoa.

Näiden tulosten yhteydessä on syytä huomata, että eri vastaajat tunsivat uraohjauksen käsitteen eriasteisesti. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelijoille uraohjaus ei ollenkaan ollut tuttu käsite.

Opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää uraohjauksen opiskelijalähtöiseen kehittämiseen.

Tulevaisuuden uraohjaajana ihminen vai chattibotti?

Opinnäytetyössä selvitettiin myös tekoälyn mahdollisuuksia. Tuloksista käy ilmi, että opiskelijalle on tärkeää, että tarvittaessa saatavilla on ihmisen antamaa uraohjausta. Opiskelijoiden mielestä on mahdollista, että jonkinlainen tekoälyassistentti, esimerkiksi chattibotti, vastaisi yleisiin kysymyksiin nopeasti.

Vaativampien kysymysten käsitteelyyn toivotaan tulevaisuudessakin keskustelua uraohjaajan kanssa. Uraohjaaja tuo ohjauskeskusteluihin kokemuksensa ja empatiakykynsä.

Opiskelijat toivoivat tekoälyn apua myös tiedonhakuun, aikataulutukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja koulutusmahdollisuuksiin. Opinnäytetyössä tällaiseksi tekoälymuodoksi ehdotettiin ns. e-Tutor-sovellusta, joka toimisi hieman kuten nykyisin käytössä oleva Tuudo-sovellus. Ohjaussovelluksessa voisi yhdistää esimerkiksi lukujärjestys-, määräpäiväkalenteri-, ammatinvalintatesti-, HOPS- ja chattibottitoimintoja.

Chattibottin kautta voisi ottaa yhteyttä myös esim. e-Tutoreihin ja vaikeammissa tapauksissa vaikka uraohjaajaan. Tällainen sovellus sisältäisi paljon opiskelijan dataa, mutta sovelluksen tietoturva ja yksilönsuoja jäivät tutkimuksessa vaille ratkaisua.

Hyvä kysymys on myös, luottaisiko opiskelija toiseen e-Tutorina toimivaan opiskelijaan samalla lailla kuin vaitiolovelvollisuuden omaavaan uraohjaajaan? Sovelluksen hyviä puolia olisi parempi tavoitettavuus, nopeus, yksilöllisyys ja sovelluksen monipuolisuus, kun tällä hetkellä eri alustoilla sijaitsevat opiskelijan työvälineet olisivat saman sovellusalustan alla.

Kehittäminen jatkuu

Koivusaari-Arosen opinnäytetyön tulokset kartoittavat opiskelijoiden näkökulmaa uraohjauksen nykytilasta Xamkissa. Tulokset auttavat uraohjauksen opiskelijalähtöistä kehittämistä niin OTT-hankeverkoston ammattikorkeakouluissa ja ennen kaikkea Xamkissa. Parhaillaan Xamkissa kehitetään opiskelijan ohjausta palvelumuotoilua, yhteiskehittämistä ja ennakointia hyödyntämällä ja laaditaan yhteinen ohjaussuunnitelma.

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa  tulevaisuusorientoitunut uraohjaus laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä ja toimijuutta vahvistavaksi kokonaisuudeksi, joka auttaa opiskelijoita kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen.

Tutustu aiheeseen

Koivusaari-Aronen, V. 2020. Käyttäjäymmärrystutkimus tulevaisuuden uraohjauksesta. Tekoäly ja muut mahdollisuudet. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020092920791 [viitattu 14.10.2020].

Ohjaus tulevaisuuden työhön. s.a. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjaus-tulevaisuuden-tyohon-the-student-s-counseling-for-the-work-of-the-future/ [viitattu 14.10.2020].

Pin It on Pinterest