Kokemuksia asiakas– ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksesta

Henkilöitä keskustelemassa pöydän ääressä.

Asiakas- ja palveluohjauksen tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä.  Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutettiin asiakas ja palveluohjauksen erikoistumiskoulusta ajalla 16.1. – 26.11.2020. Mukana koulutuksessa oli 20 erikoistujaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöistäErikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuvaa osaamista, jonka avulla voi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä, joissa asiakas ja palveluohjausosaaminen on keskeistä. Erikoistumiskoulutuksen sisällöissä painottuivat palvelutarpeiden arviointi, monialaisen yhteistyön asiantuntijuus, vuorovaikutus ja osallisuus, sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas ja palveluohjaus sekä kehittävä ja vaikuttava asiakas ja palveluohjaus. 

Asiakas- ja palveluohjauksen tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä.  Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus. Asiakkaiden avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Ihmisten kohtaamiin haasteellisiin elämäntilanteisiin voi liittyä esimerkiksi koulutus- tai työelämästä syrjään jääminen, toimeentulo-ongelmat sekä mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan pulmat. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta tulee kehittää, jotta asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata. 

Verkostoituminen 

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus oli suunniteltu yhteistyössä 21 ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Savonian, Karelian, Jamkin ja Xamkin kanssa. Yhteistyö oli säännöllistä ja suunnitelmallista ja yhteistyö toi koulutukseen monipuolisia sisältöjä ja didaktisia näkökulmia.   

Monialainen erikoistuvien ryhmä mahdollistaa erilaisten näkökulmien esilletulon ja moniäänisen dialogin sekä vertaisoppimisen.

Erikoistumiskoulutuksen osallistujat edustivat monipuolisesti palveluohjauksen asiantuntijuutta. Heillä oli monialainen koulutustausta ja ammatillista osaamista. He edustivat monipuolisesti Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon työyksiköitä. Monialainen erikoistuvien ryhmä mahdollistaa erilaisten näkökulmien esilletulon ja moniäänisen dialogin sekä vertaisoppimisenKoulutuksessa hyödynnettiin monialaisuutta ja käytettiin aikaa pienryhmien dialogiin ja heräteltiin keskustelua ennakkotehtävillä ja kysymyksillä.   

Yhteistyö ja vertaistuki 

Vastavuoroisuus ja dialogi mahdollistivat keskinäiseen kiinnostukseen ja kunnioitukseen perustuvan työskentelytavan. Monialaisuus haastoi pohtimaan myös omia ajattelu- ja toimintatapoja. Mahdollisuus tarkastella asioita analyyttisesti ja kriittisesti sekä pohtia ja ratkoa asioita yhdessä olivat erikoistumiskoulutuksen tärkeää antia. Yhteistyö ja vertaistuki tukivat kokemustietoon perustuvan tiedon jakamista ja hyödyntämistä.

Nämä kokemukset rohkaisivat yhteistyöhön myös omassa työssä ja lisäsivät verkostoitumista koulutukseen osallistuneiden ammattilaisten välillä. Tiedon jakaminen, verkostolta oppiminen, ideoiden ja hyvien käytänteiden vaihtaminen sekä uusien verkostojen luominen olivat myös koulutuksen tavoitteita. 

Asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen     

Erikoistumiskoulutuksen aikana eri alojen asiantuntijuutta tehtiin näkyväksi. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus on erikoistumiskoulutuksen blogi (http://blogit.xamk.fi/aspal), jonka tavoitteena on tehdä asiakas ja palveluohjauksen sosiaalisia ja eettisiä kysymyksiä näkyviksi sekä herättää keskustelua asiakas ja palveluohjauksen merkityksestä. 

Ammattilaisina kohtaamme työssä yhä useammin erilaisia eettisiä ongelmatilanteita, jolloin joudumme punnitsemaan yhteiskunnallisia arvoja sekä niiden suhdetta työn arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Jotta asiakas ja palveluohjaus voi toteutua sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, vaatii se vahvaa eettistä harkintaa sekä eettisesti kestävää päätöksentekoa.  

Blogin kirjoittajat

Ann-Christin Mansnerus, Anne Ahokainen, Annukka Paavola, Emma Kujala, Heidi Ithawi, Maija Björkas, Merja Mäenpää, Mia Mussalo, Minna Lonka, Mira Silvennoinen, Mirva Inginmaa, Niina Autio, Pia Ylkänen, Piia Viljakainen, Sanna Pelmola, Sirpa Husu, Susanne Rantanen, Teija Sormunen ja Tuula Rinne. 

 http://blogit.xamk.fi/aspal

Pin It on Pinterest