Opinnot sujuvasti alkuun ja eteenpäin

Vastuullisuus on Xamkin strateginen linjaus ja osa päivittäistä arkea. Arvojemme mukaan pidämme huolta opiskelijoista ja opintojen etenemisestä koko opintojen ajan. Wellbeing Management -koulutuksessa vastuullisuus opiskelijaohjauksen näkökulmasta tarkoittaa käytännössä vahvasti opiskelijalähtöistä toimintaa jo orientaatioviikosta alkaen – tavoitteena on perusasioiden lisäksi paneutua erityisen kiinnostuksen kohteena oleviin kysymyksiin sekä varmistaa opintojen sujuva aloitus ja eteneminen.

Xamkin vastuullisuusperiaatteiden mukaan opiskelijoiden riittävä ja oikeanlainen neuvonta ja ohjaus on tärkeää koko opintojen ajan. Sujuvan ohjauksen peruslähtökohta on, että koulutuksen sisällä olevat toimintaperiaatteet on määritelty ja sovittu etukäteen, mikä edellyttää ketterää ja aloitusvaiheessa nopeatempoistakin yhteistyötä kaikkien koulutukseen liittyvien osapuolten kanssa.  

Opiskelujen aloitus orientaatiopäivillä 

Wellbeing Management, tradenomi (AMK) -koulutuksen uuden opiskelijaryhmän opinnot käynnistyivät elokuussa orientaatiopäivillä, jolloin viimeistään alkoi myös aloitusvaiheen ohjaus. Tavoitteena oli opiskelijoiden perehdyttäminen Xamkin opiskeluyhteisöön ja oppimisympäristöön sekä opiskelun periaatteisiin – teemoihin, joiden pohdintaa jatkettiin myös syksyn opinto- ja urasuunnittelun tunneilla. Orientaatiopäivien tapaamisten tallentaminen mahdollisti osaltaan joustavan opintojen aloituksen.  

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

Ohjauksen keskeinen väline on jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka luodaan opiskelijavastaavan ohjauksessa. Suunnitelman tavoitteena on auttaa opiskelijaa asettamaan oppimistavoitteita, suunnittelemaan omaa opinto- ja urapolkuaan, seuraamaan omaan edistymistään opinnoissa ja arvioimaan omaa oppimistaan. HOPSia päivitetään vähintään kerran vuodessa, jolloin tarkastelun kohteena ovat opintojen eteneminen, sisältö ja opiskelutavat. Etenemiseen liittyen huomioidaan aina myös opiskelijoiden erilaisuus ja potentiaali. 

Aloitusvaiheen useimmin kysytyt kysymykset 

Alkuvaiheen ohjauksessa huomio kiinnittyi erityisesti opiskelijalle ajankohtaisiin ja relevantteihin kysymyksiin, joita olivat aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT), kansainvälistymisen mahdollisuudet, opintoihin kuuluvien harjoittelujen suorittamisen periaatteet sekä mahdollisuudet kasvattaa yrittäjyyteen liittyvää osaamista sekä verkostoja opintojen aikana. Kaikilla osatekijöillä on myös vaikutuksensa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa, minkä vuoksi asioiden käsittelyyn haluttiin käyttää aikaa tarvittava määrä.  AHOToinnin suorittamisessa korostui yhteistyö opintotoimiston kanssa –  hyväksilukujen nopea kirjaaminen edesauttaa paitsi opiskelijan opintojen suorittamista, myös opettajan työtä etenkin syksyllä alkavilla opintojaksoilla.

Kansainvälistymisen mahdollisuudet opiskelijavaihtoihin ja harjoitteluihin sekä muihin vaihtoehtoihin liittyen kannusti suunnittelemaan ammatillisen osaamisen kasvattamista myös laaja-alaisemmin, minkä vuoksi Xamkin kansainvälisen yksikön tarjoama tietotaito ja verkostot korostuvat jo valmiiksi kansainvälisessä opiskelijaryhmässämme. Ilahduttavan monen opiskelijan tavoitteena on myös toimia tulevaisuudessa yrittäjänä joko osa- tai kokoaikaisesti, mihin jo oman koulutusohjelman sisältö antaa vahvat valmiudet. Mahdollisuus edistää omaa yritystoimintaa eri tavoin jo opintojen aikana huomioidaan alkuvaiheen opintojen suunnittelussa. 

Laadukkaan alkuvaiheen ohjauksen tuloksena on opintojen sujuva eteneminen ja tyytyväiset opiskelijat. 

Opintojen aloitus edellyttää opiskelijalta aina uuden tiedon ja toimintatapojen omaksumista sekä oppimisympäristöjen haltuunottoa nopeassakin tahdissa, jolloin joustavat toimintatavat helpottavat asioiden omaksumista. Opiskelijoille merkityksellisiin asioihin keskittyminen tuo lisäarvoa ja motivaatiota henkilökohtaisen oppimispolun suunnittelussa, joka laaditaan aina opiskelijan omista lähtökohdista, omat kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet huomioiden. Laadukkaan alkuvaiheen ohjauksen tuloksena on opintojen sujuva eteneminen ja tyytyväiset opiskelijat.

Pin It on Pinterest