Paremmat toimintaedellytykset suunnitelmallisella taloudenpidolla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vuosi 2018 sujui talouden ja hankintojen näkökulmasta suunnitellusti. Haluamme varmistaa korkeakoulullemme hyvät toimintaedellytykset vakaan talouden ja hallinnon avulla. Haluamme olla myös hyvä sopimuskumppani hankintatoiminnassamme, jossa ympäristöasiat saavat entistä enemmän painoarvoa.

Vuosi 2018 oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toinen kokonainen toimintavuosi vuoden 2017 alussa tapahtuneen fuusion jälkeen. Tilikaudella yhtiön toiminnan päälinjat pysyivät ennallaan. Yhtiörakenteessa, toimipaikoissa, koulutusvastuissa tai muissa vastaavissa asioissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Tuloksen näkökulmasta katsottuna vuosi 2018 sujui lähes suunnitellusti. Tilikauden voitto 376 000 euroa oli vain hieman alle budjetin. Valtiolta saatava perusrahoitus oli samalla tasolla vuoden 2017 kanssa eli noin 55 miljoonaa euroa.

Kokonaistuotot kasvoivat vuoteen 2017 verrattuna 4,5 miljoonaa euroa. Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan voimakas kasvu selittää noususta noin puolet, sillä ulkopuolisten tukien ja avustusten määrä kasvoi 2,1 miljoonaa euroa. Varainhankinnan kautta saadut lahjoitukset, 1,4 miljoonaa, näkyvät tuloslaskelman tuotoissa ja kuluissa ja vaikuttavat osaltaan siihen, että vuoden 2018 kokonaistuotot nousivat reilusti yli budjetin. tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kasvu on näkyvissä myös kustannusten toteutumissa. Henkilöstökulut ylittivät budjetin noin 1,5 miljoonalla ja ulkopuolisia palveluja ostettiin suunniteltua enemmän. Lisäksi loppuvuodesta 2018 tehtiin budjettiin sisältymättömiä kone- ja kalustohankintoja. Ilman näitä Xamkin kokonaistulos olisi noussut jopa budjetoitua paremmaksi.

Henkilöstökustannukset olivat vuonna 2018 noin 47,4 miljoonaa, muodostaen 62,4 % Xamkin kokonaiskustannuksista. Toimitila- ja kiinteistökustannusten osuus kokonaiskustannuksista oli puolestaan 12,7 %. Prosentuaaliset osuudet eri kuluryhmissä ovat pysyneet suhteellisen samalla tasolla vuosien 2017 ja 2018 välillä.

Vakavaraisuus ja maksuvalmius erinomaisella tasolla

Xamkin taloudellinen asema on hyvä. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat erittäin hyvällä tasolla. Vuoden 2018 luvuista laskettuna omavaraisuusaste on 71,4 % ja taseen vaihtuvista vastaavista ja lyhytaikaisista veloista laskettu maksuvalmius (quick ratio) on 1,9. Hyvän maksuvalmiuden kannalta tavoiteltava arvo on 1.

Xamk suoritti tilikauden 2018 aikana valtion vastinrahakelpoista varainhankintaa rahankeräysluvan (RA/2018/175) puitteissa. Lahjoitukset, noin 1,4 miljoonaa euroa, on rahastoitu omaan pääomaan käyttötarkoitukseltaan sidottuna rahastona ja niitä käytetään tulevaisuudessa lahjakirjoissa määriteltyjen kohteiden mukaisesti perustoiminnan tukemiseen. Valtiolta saatava vastinraha on 1,4 miljoonaa, joka tullaan rahastoimaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon tilikaudella 2019.

Taloudellisia haasteita 2019–2020

Xamkin vuoden 2019 tuloksesta ennustetaan selkeästi tappiollista. Valtiolta saatava perusrahoitus vähenee noin miljoona euroa verrattuna vuoteen 2018 ja samaan aikaan yhtiössä panostetaan voimakkaasti strategisten tavoitteiden kannalta tärkeisiin toimintoihin. Uuden rahoitusmallin, joka otetaan käyttöön vuonna 2021, arvioidaan nostavan valtiolta saatavan perusrahoituksen määrää. Yhtiössä ollaan näin ollen luottavaisia toimintaedellytyksien ylläpitämiseen myös lähitulevaisuudessa.

Tavoitteena vastuulliset hankinnat

Xamkin tavoitteena on varmistaa, että hankittavan tavaran tai palvelun tuottamisessa noudatetaan työelämän perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Tämä työ on alussa ja vuoden 2019 aikana pilotoidaan erityisen vastuullisuusliitteen käyttöönottoa soveltuvissa hankinnoissa. Mallia on kokeiltu Hansel Oy:n ja Kuntahankinnat Oy:n yhteiskilpailutuksissa aiemmin.

Xamkin vuoden 2018 investointibudjettia valmisteltaessa saatiin yksiköiden budjeteista vastaavilta varsin normaaliin tapaan hankintaesityksiä. Arvioinnin perusteella näistä päätettiin toteuttaa 31 ehdotusta, joiden ennakoitu kokonaissumma oli 1 883 200 euroa. Vuoden 2018 loppuun mennessä investoinneista oli toteutettu 25 eli 80 % hyväksytyistä esityksistä. Toteutetut investoinnit olivat rahalliselta arvoltaan noin 79 % ennakoidusta kokonaisbudjetista, toteuma oli 1 479 832 euroa. Investointisuunnitelma toteutui melko hyvällä tasolla, toteutumattomista hankinnoista osa on vielä kesken ja tulee valmistumaan 2019 aikana.

Xamkissa on käytössä sähköinen hankintajärjestelmä Cloudia, jolla toteutettiin kilpailutus vuoden 2018 aikana yhteensä 57 hankintaan. Järjestelmä on jaettu kahteen osaan, joista Pienhankinnat on erittäin kevyt, yksinkertaisiin tavara- ja palveluostoihin tarkoitettu osa ja Kilpailutus-osa puolestaan on monimutkaisempien hankintojen työkalu. Tässä Kilpailutus-osassa toteutetuista 34 hankinnasta neljän arvo ylitti EU-rajan, eli 216 000 euroa. Kansallisen 60 000 euron rajan ylittäviä hankintoja tehtiin 14 ja sen alittavia 16. Lisäksi 23 hankintaa toteutettiin Pienhankinnat-osassa kevyesti kilpailuttaen. Kilpailutus-osassa toteutettujen kilpailutusten määrittelyssä noin kolmasosassa voitiin ottaa ympäristöasiat erityisesti huomioon. Tilastointia tehtiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018.

Xamkin hankintojen vastuullisuus 2018
– ILO:n perussopimukset huomioivat tarjouspyynnöt, 0 kpl
– Ympäristöasiat huomioivien hankintojen osuus, 32 %
– Investointisuunnitelman mukaisesti toteutuneet investoinnit, 80 %

Lisätietoa Xamkin hankinnoista:

  • Hankintojen Xamk – tuhansia mahdollisuuksia vaikuttaa (linkki!)

Pin It on Pinterest