Xamk valmistautuu auditointiin 2020

Vuonna 2018 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa käynnistyi valmistautuminen ulkoiseen auditointiin. Auditointi valmistautumisineen on oppimisprosessi koko organisaatiollemme ja on läpäistynä vahva osoitus toimintamme laadusta ja luotettavuudesta. Toimimme laatujärjestelmämme mukaisesti ja päivitimme siihen kuuluvia menettelytapoja arviointi- ja palautiedon perusteella. Huolehdimme laatumme seuraamisesta ja arvioinnista vahvistamalla edelleen palautetiedon keruuta asiakas- ja sidosryhmiltämme.

Vuoden 2018 aikana aloitimme Xamkissa valmistautumisen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin toteuttamaan toimintamme ja laatujärjestelmämme auditointiin. Xamk auditoidaan korkeakoulujen auditointimallin mukaisesti syksyllä 2020.

Kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisessa auditoinnissa keskeistä on myös auditointiin valmistautumisen prosessi, jossa henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien näkemykset yhdistäen tunnistetaan toimintamme vahvuuksia ja kehittämiskohtia. Auditointi tuottaa julkista, ulkopuolisen tahon arviota toiminnastamme.

Osallistavaa valmistautumista arviointiin

Henkilöstömme pääsi osallistumaan auditointiin valmistautumiseen ehdottamalla ja ideoimalla verkkosovelluksen avulla, mikä toiminnan osa-alue valitaan auditoinnin itse valittavaksi arviointikohteeksi. Laatupalvelut kiersivät keskustelemassa ja infoamassa auditoinnin merkityksestä, tavoitteista ja toteutuksesta eri henkilöstöryhmille ja opiskelijakunnan aktiivitoimijoille.

Vuosina 2019–2020 laatutyömme tavoitteena on tukea laatukulttuurimme kehittymistä erityisesti kannustamalla korkeakouluyhteisöä jatkuvaan kehittämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen.

Yhteinen, osallistava valmistautuminen auditointiin tukee tätä erinomaisesti.

Vuosittaisissa johdon katselmuksissa arvioidaan yksiköidemme toimintaa ja tuetaan niissä tehtävää kehittämistyötä. Vuonna 2018 osallistujilta kerättiin palautetta, jonka perusteella katselmusten sisältöä päivitettiin seuraavaa vuotta varten.

Vuoden 2018 lopussa teimme laatujärjestelmämme itsearvioinnin Karvin korkeakoulujen auditointimallin vaatimuksiin ja omaan laadunhallinnan kuvaukseemme peilaten. Huomioimme tunnistetut kehittämiskohteet auditointiin valmistautumisessa ja laatujärjestelmämme kehittämistyössä.

Vuoden 2018 aikana päivitimme toimintamme prosessikuvauksia tarpeellisin osin, jotta ne vastaavat toimintaympäristön muutoksia ja prosesseihimme tekemiämme parannuksia.

Palautekyselyjä kaikille sidosryhmille

Kokosimme palautetta toiminnastamme mittaussuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2018 toteutettiin Xamkissa ensimmäistä kertaa seuraavat kyselyt: hallintopalveluiden, TKI-palveluiden ja opetuksen palveluiden asiakaspalautekyselyt henkilöstölle, avoimen ammattikorkeakoulun ja täydennyskoulutuksen asiakaspalautekysely ulkoisille asiakkaille sekä alumnikysely alumneille.

Nämä kyselyt toteutamme muutaman vuoden välein vuosittaisten opiskelija- ja henkilöstökyselyiden lisäksi. Haluamme laatujärjestelmämme avulla kehittää toimintaamme niin, että voimme täyttää asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset. Palautekyselyiden avulla keräämme tietoa prosessiemme ja palveluidemme toimivuudesta ja vastaavuudesta tarpeisiin.

Paransimme opintojaksopalautejärjestelmän toimivuutta ja tiedotimme opintojaksopalautteen merkityksestä ja keräystavoista opetushenkilöstöä. Xamkissa käynnistyi opetussuunnitelmapäivitys vuoden 2018 syksyllä.

Osana tätä prosessia koulutukset arvioivat itse- ja vertaisarviointina koulutuksen suunnitteluprosessin ja opetussuunnitelmien laatua. Tarkoituksena on löytää ja jakaa hyviä käytäntöjä, varmistaa yhteisten periaatteiden mukaisuus ja kannustaa koulutuksia kehittämistyöhön.

Toimintamme on laadukasta

Olemme asettaneet Xamkin laadunhallinnalle ja laatujärjestelmälle seuraavat kehittämistavoitteet vuosille 2019–2020:

  • Tukea Xamkin laatukulttuuria ja jatkuvan parantamisen ilmapiiriä: lisätä henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista ja sitoutumista laadun kehittämiseen sekä tietoisuutta Xamkin laatujärjestelmästä.
  • Kehittää yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa Xamkin laatujärjestelmää vastaamaan toiminnassa tapahtuvia strategian mukaisia muutoksia ja tuottamaan entistä paremmin tietoa dynaamisen, ennakoivan ja kokeilevan, jatkuvasti kehitettävän toiminnan tueksi.
  • Lisätä laatujärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä organisaation eri tasoilla.
  • Tiedottaa aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamasta tiedosta ja laadunhallinnan toimintatavoista Xamkissa.

Pin It on Pinterest