Xamk haluaa olla hyvä työpaikka

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on asettanut vastuullisuusohjelmansa yhdeksi tavoitteeksi henkilökunnan hyvinvoinnin. Haluamme, että Xamkiin on mukava tulla töihin. Hyvinvointiin liittyy yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus sekä oman osaamisen kehittäminen. Myös vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet lisäävät olennaisesti työtyytyväisyyttä.

Xamk on sitoutunut monimuotoisuuteen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Sen toteutumista arvioidaan vuosittaisessa kyselyssä. Vuoden 2018 kyselyssä tasa-arvon todettiin pysyneen hyvänä ja jopa hiukan parantuneen. Toisaalta vastaajat kokivat eriarvoisen kohtelun lievästi lisääntyneen. Eriarvoisuutta koetaan eniten työtehtävien jaossa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyä kehitettiin vuoden aikana paremmin tarkoitustaan vastaavaksi ja haittailmoituksen tekemistä selkeytettiin. Lisäksi esimiehet osallistuivat yhteiseen Xamk Leader -koulutukseen, jossa yhtenä teemana on ihmisten erilaisuus ja arvostaminen.

Monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta kampanjoitiin sosiaalisen median #metoo- ja #työeisyrji -kannanotoissa sekä sponsoroimalla Mikkeli Pride -tapahtumaa.

Jatkossa Xamk voi tukea kaikkien kampuskaupunkien Pride-tapahtumia. Myös omilla kampuksilla on tarkoitus järjestää erilaisia monimuotoisuuteen liittyviä tapahtumia, esimerkiksi Lapsi työpaikalla -tapahtuma. Suunnitelmissa on myös päivittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Varaudutaan eläköitymiseen

Seuraavan viiden vuoden aikana Xamkista jää eläkkeelle yli 100 työntekijää. Kyseessä on iso muutos, johon Xamk varautuu suunnitelmallisesti yhdessä eläköityvien ja esimiesten kanssa.

Vuonna 2019 muun muassa tarjotaan henkilökunnalle eläkeinfoja ja pohditaan organisaation tulevia osaamistarpeita.

Henkilöstö mukana Xamkin kehittämisessä

Xamkin henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua työn ja työyhteisön kehittämiseen. Vuosittain järjestetään johdon katselmukset ja kehityskeskustelut. Katselmusten tarkoituksena on tukea yksikön itseohjattua kehitystyötä. Kehityskeskusteluissa esimiehet ja alaiset palautteen antamisen lisäksi määrittelevät yhdessä työn päämäärät, tunnistavat kehittämistarpeet, sopivat toimenpiteistä sekä arvioivat työn tuloksia.

Kaikkien henkilöstöryhmien edustajat ovat mukana työyhteisöneuvottelukunnassa, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään päätösten käytännön vaikutuksia sekä jalostetaan yhteisiä kehitysideoita. Luottamusmiehet ja johto tapaavat lisäksi epävirallisilla luottamusmieskahveilla.

Johtamisjärjestelmä ohjaa yksiköiden kokouskäytäntöjä ja viestintää osallistavammiksi. Rehtori tapaa säännöllisesti työntekijöitä XPress-tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa.

Xamkin henkilökunta kokoontui yhteiseen henkilöstöpäivään elokuussa 2018. Saimaa Stadiumi Mikkelissä tarjosi erinomaiset puitteet liikunnalliselle SISU meets the world -tapahtumalle. Liikunnan lomassa maistui terveellinen lounas.

Työtyytyväisyyttä arvioidaan vuosittain

Työtyytyväisyyttä arvioidaan vuosittain työyhteisön kehittämiskyselyn avulla.  Avaimet työtyytyväisyyteen Xamkissa ovat työn luonne, tiedonkulku, työskentelyolosuhteet, työyksikön toimintatavat, johtaminen sekä työhön sitoutuminen.

Tuemme yhteisöllisyyttä tarjoamalla koko henkilökunnalle mahdollisuuksia yhteiseen kehittämis- ja virkistäytymistoimintaan.

Osaava henkilöstö takaa laadun

Strategian mukainen osaaminen on keskeinen tekijä Xamkin menestymisessä. Vuosina 2018–2019 kaikki esimiehet ja päälliköt osallistuvat Xamk Leader-koulutukseen, jonka teemoina ovat työhyvinvointi, lainsäädäntö ja johtaminen. Xamkin osaamisen johtamisen kehittämiseksi käynnistettiin hanke, jonka tuottama malli otetaan käyttöön asteittain vuodesta 2019 alkaen.

Työntekijöiden osaamista Xamk edistää muun muassa tarjoamalla sisäisiä koulutuksia, kehittämispäiviä ja ilmaisia opintoja Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Henkilöstö voi käyttää työaikaa ammatillisen kehittymiseen sovitulla tavalla.

Lähitulevaisuuden kehityskohteena on perehdyttämisprosessi.

Pin It on Pinterest