Rohkeasti, vuorovaikutteisesti ja inspiroivasti

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu haluaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, avata keskusteluja ja tehdä myös näkyväksi vahvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Vuonna 2018 Xamkille laadittiin strateginen viestintäsuunnitelma, jossa määriteltiin viestinnälle punainen lanka ja keskusteluteemat, jotka ohjaavat viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Keskusteluteemoiksi valittiin vastuullisuus, työelämän muutos ja digitaalisuus.

Henkilöstö ja opiskelijat antavat Xamkin tarinalle kasvot

Xamkin viestinnän keskiössä on yhteinen tarina – yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja inspiroiva äänensävy. Keskeisenä kehittämiskohteena on xamkilaisten asiantuntijoiden innostaminen ja kouluttaminen viestimään omasta asiantuntijuudestaan sekä osallistumaan aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun valituissa keskusteluteemoissa. Tavoitteenamme on, että viestintä on tulevaisuudessa osa jokaisen xamkilaisen työtä ja arkea.

Miten pääsemme tähän tavoitteeseen? Ensinnäkin kannustamalla henkilöstämme aktiiviseen vuoropuheluun ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoropuhelu vaatii itsensä likoon laittamista ja oman asiantuntijuuden profilointia. Likoon laittaminen edellyttää rohkeutta ja toisaalta myös valtuutusta viestiä. Xamkin ylin johto on toiminut tässä esimerkkinä: osallistumalla viestintävalmennuksiin, puhumalla aktiivisesti viestinnän merkityksestä ja rohkaisemalla henkilöstöä viestimään.

Näkemysjohtajavalmennusta asiantuntijoille

Asiantuntijoiden viestintäosaamisen kehittämiseksi käynnistimme Xamkin oman näkemysjohtajuusvalmennuksen, joka sisältää sekä omien keskusteluteemojen määrittelyä, sosiaalisen median koulutusta ja esiintymisvalmennusta. Vuonna 2018 koulutuksiin osallistui johtoryhmän lisäksi kolme näkemysjohtajuusvalmennettavaa. Nämä valmennettavat valittiin hakemusten perusteella. Näkemysjohtajuus valmennusten lisäksi Xamkissa koulutettiin johtoryhmä Twitterin hyödyntämiseen ja median kanssa toimimiseen. Näkemysjohtajavalmennukset jatkuvat vuonna 2019 tutkimus- ja kehittämistoiminnan asiantuntijoiden valmennuksilla.

Keskusteluteemoista viestimistä seurattiin muun muassa some- ja mediaseurannan avulla. Vuonna 2018 mediatiedotteita lähetettiin yhteensä 130, joista koulutukseen liittyviä tiedotteita oli 50, tutkimus- ja kehittämistoiminnan 44 ja Xamkin yhteisiä asioita koskevia 36.

Valitut keskusteluteemat mediatiedotteissa (luvut suuntaa-antavia)

  • työelämän muutos: 14
  • vastuullisuus: 19
  • digitalisaatio: 11

Näkemysjohtajavalmennettavilta pyydettiin myös avointa palautetta siitä, mitä tuloksia ja oivalluksia valmennus ja uusien viestintäkäytäntöjen haltuunotto on saanut aikaan. Yksi valmennettavista totesi, että ”Julkaisut eivät ole herättäneet juurikaan keskustelua some-kanavissa, mutta jälkeenpäin tuoneet konkreettista toimintaa, keskustelua ja yhteistyötä, jota on voinut hyödyntää omassa ammattitaidon kehittämisessä, verkoston laajentamisessa, opetuksen kehittämisessä tai esim. opinnäytetyö/työharjoittelupaikkojen muodossa.”

Viestinnän asiantuntijoilta näkemysjohtajat toivovat erityisesti tukea viestinnän aiheiden ja tarinoiden suunnittelussa sekä ylipäätään viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esilletuontia osana asiantuntijan työtä ja sen vaikuttavuutta. Näkemysjohtajat toivat esille ajankäytön haasteet ja sen, miten viestinnän saisi osaksi omaa päivittäistä työtä. Yksi valmennettavista totesikin, että viestintää pitää etukäteen suunnitella, jotta sille löytyy aikaa.

Pin It on Pinterest