Suomen suurin avoin AMK löytyy Xamkista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu haluaa olla Suomen suurin avoimen AMK:n toimija. Saavutimme tämän strategisen tavoitteemme myös vuonna 2018. Jatkuvan oppimisen avulla voimme tuottaa Kaakkois-Suomeen uutta osaamista, joita esimerkiksi teknologian kehitys ja työn murros edellyttävät.

Avoimen AMK:n tuloksellisuutta arvioidaan suoritettujen opintojen perusteella. Vuonna 2018 opiskelijamme suorittivat yhteensä 27 286 opintopistettä, kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 26 %.

Toimintaa kasvatettiin tuotteistamalla uusia verkko-opintojaksoja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille. Tämän lisäksi kehitettiin jatkoväyliä ammatillisen toisen asteen kanssa sekä uusia korkeakouludiplomi-koulutuksia.

Jatkuvan oppimisen koulutusmuodoista avoimen AMK:n opinnot kiinnostavat koko ajan ja lisääntyvässä määrin. Vuonna 2018 meillä oli jo 5 100 avoimen AMK:n opiskelijaa, kasvua edellisvuodesta oli 42 %.

Vaikka avoimessa AMK:ssa on opiskelijoita 35 eri maasta, pääasiassa palvelemme omien maakuntiemme asukkaita. Avoimen AMK:n opiskelijoista yli puolet tulee Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueelta. Perustellusti voimme todeta, että Xamkin avoin AMK on vahva vaikuttaja alueella.

Tavoitteena 20 %:n kasvu

Suomen suurimpana avoimen AMK:n toimijana pysyminen on yhä haastavampaa. Avoimen ammattikorkeakoulun kiinnostavuus on kasvanut valtakunnallisesti, sillä jatkuva oppiminen on näkyvästi esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kiinnostavuutta on lisännyt myös jatkuvan oppimisen painoarvon kasvu ammattikorkeakoulujen tulevassa rahoitusmallissa.

Vuonna 2019 tavoittelemme noin 20 %:n kasvua avoimessa AMK:ssa suoritettuihin opintopisteisiin. Päästäksemme tavoitteeseen ja pysyäksemme mukana kiristyvässä kilpailussa tarvitsemme uusia asiakasryhmiä ja koulutustuotteita.

Maksullisen täydennyskoulutuksen tuloksellisuutta arvioidaan koulutusyksiköiden liiketoiminnan liikevaihtoa seuraamalla. Täydennyskoulutuksen myynnin tavoitteeksi asetettiin vuonna 2018 maltillisesti 520 906 euroa. Tavoitteeseen päästiin, sillä koulutusmyynnin liikevaihto oli 536 118 euroa. Valtakunnallisen trendin mukaisesti koulutuksen myynti väheni myös Xamkissa, sillä liikevaihto pieneni edellisvuodesta noin 20 %.

Jatkuvan oppimisen kehittämisen painopisteenä Xamkissa on viime vuosina ollut avoin ammattikorkeakoulu sekä erikoistumiskoulutus, ja täydennyskoulutus ja suora yritysmyynti ovat jääneet hivenen sivuun. Vuonna 2019 tavoittelemme täydennyskoulutuksen myyntiin noin 20 % kasvua.

Xamkin jatkuvan oppimisen koulutukseen liittyvät haasteet

Jatkuvan oppimisen koulutusten osalta meillä on kaksi tulevaisuuden haastetta: osaamistarpeeseen pohjautuvan koulutustarjonnan koostaminen ja opiskelijoiden tasa-arvokysymys.

Vaikka Xamkissa on jo nyt laaja ja monipuolinen jatkuvan oppimisen koulutustarjonta, tulisi meidän systemaattisemmin hyödyntää koulutustarjonnan kokoamisessa työelämän ja alojen kehittymisen seuraamisesta saatua tietoa sekä kartoittaa alojen osaamistarpeita säännöllisesti.

Koulutustarpeiden analyysin tulisi kattaa toiminta-alueemme lisäksi myös kansallinen ja kansainvälinen taso.

Analyysin pohjalta on jatkojalostettava koulutustuotteita, joista muodostuu Xamkin arvojen ja vision mukainen jatkuvan oppimisen koulutustarjonta.

Xamkissa olemme sitoutuneet tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden edistämiseen. Yhä edelleen avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen opiskelijoihin suhtaudutaan eri tavalla kuin tutkinto-opiskelijoihin. Heitä ei koeta ”meidän opiskelijoiksi”, vaan ryhmäksi, jota opetetaan ”jos työaikasuunnitelmaan jää aikaa ja tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin mahtuu”.

Koulutus on kuitenkin muuttumassa yhä enemmän kertaluonteisesta sijoituksesta jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja tutkintokeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen. Opiskelijoidemme joukko tulee olemaan yhä heterogeenisempi sekä opiskelupolun että opiskelun tavoitteiden osalta.

Myös tuottamamme koulutukset ovat yhä moninaisempia. Korkeakoulujen tehtävänä on tuottaa sekä tutkintokoulutusta että jatkuvan oppimisen koulutusta; opiskelijat ovat yhtä arvokkaita, olivatpa he kummalla polulla tahansa.

Uudistuvaa osaamista Kaakkois-Suomeen

Avoimen ammattikorkeakoulun tai täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta ja arvoa ei voida mitata pelkästään suoritettujen opintopisteiden tai hankittujen eurojen kautta. Avoimen AMK:n koulutustarjontamme koostuu yli 500 opintojaksosta, mikä mahdollistaa yksilöiden osaamisen kehittämisen ja uudistamisen elämän ja työuran eri vaiheissa.

Voimme myös laajan ja monialaisen jatkuvan oppimisen koulutustarjontamme avulla vastata uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin, joita teknologian kehitys ja työn murros tuovat tullessaan. Koulutusräätälöinnin kautta tuotamme yrityksille heidän osaamistarpeidensa pohjalta hyvin kertaluonteisiakin koulutuksia ja olemme näin vahvasti mukana aluekehityksessä.

Pin It on Pinterest