Taloustutkimus: Xamkin tunnettuus ja kiinnostavuus opiskelupaikkana on parantunut

Taloustutkimus toteutti keväällä 2020 korkeakoulujen bränditutkimuksen, jonka mukaan Xamkin tunnettuus ja kiinnostavuus opiskelupaikkana on kehittynyt suotuisasti. Xamk mittaa itse myös opiskelijoiden suositteluhalukkuutta ja seuraa medianäkyvyyttä.

Taloustutkimuksen toteuttaman valtakunnallisen korkeakoulujen bränditutkimuksen 2020 mukaan Xamk on 17-29 -vuotiaiden joukossa Suomen ammattikorkeakouluista viidenneksi tunnetuin ja kahdeksanneksi kiinnostavin. Tutkimuksen mukaan opiskelupaikan valintaan vaikuttavat kiinnostavat koulutusalat, sijaintipaikkakunta ja opetuksen tasokkuus. Valintaan vaikuttaa myös yhä enemmän korkeakoulun maine ja erottuvuus muista korkeakouluista.

Koulutusalojen kiinnostavuudessa Xamk sijoittui sijalle 11., opetuksen tasossa sijalle 10. ja sijaintipaikkakunnan houkuttelevuudessa sijalle 18. Xamkin sijoitukset ovat nousseet edellisestä vuodesta lähes kaikissa imagotekijöissä.

Mielikuvat Xamkista liittyvät ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun

Xamk kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä ja mielikuvia myös omilla tutkimuksillaan. Xamkin mainonnan vaikuttavuustutkimuksissa 2016 ja 2019 mielikuvat Xamkista ovat positiivisia.

Mielikuvat ovat vahvistuneet vuodesta 2016, jolloin Xamk lanseerattiin. Eniten Xamkiin liitetään mielikuva ajasta ja paikastariippumattomasta sekä joustavasta opiskelusta.

Aloittaville opiskelijoille suunnatussa Xamkin tulokyselyssä lukuvuonna 2019-2020 kartoitettiin myös imagoon ja maineeseen liittyviä kriteereitä. Aloittaneet opiskelijat arvioivat asteikolla 1–5 Xamkia seuraavasti:

  • Koulutusalat ovat kiinnostavia 4,2
  • Opetus on tasokasta 4,0
  • Tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla 4,1

Opiskelijoiden suositteluhalukkuus

Xamkin tulokyselyssä 2019-2020 kartoitettiin myös suositteluhalukkuutta. Yleisimpiä suosittelun syitä olivat hyvä, mukava tai viihtyisä ilmapiiri, hyvä oppimisympäristö, sijainti ja kaupungin sopiva koko, laadukas opetus ja hyvät opettajat sekä opintojen monipuolisuus ja opiskelijoille sopivien mahdollisuuksien tarjoaminen.

AMK-tutkintoa opiskelevien suositteluhalukkuusindeksi NPS = net promoter score oli 28. (Asteikossa alin luku on –100 ja korkein 100). Arvostelijoita oli 14 prosenttia (151 kpl), passiivisia 44 prosenttia (488 kpl) ja suosittelijoita 42 prosenttia (460 kpl). Avoimista vastauksista voi päätellä, että toisille vastaajille Xamkin sijainti on vahvuus, toisille suurin heikkous.

YAMK-opiskelijoiden suositteluhalukkuus oli 41, eli korkeampi kuin AMK-opiskelijoiden. Suosittelun syiksi mainittiin yleisimmin laadukas opetus. Myös opiskelun joustavuus, monipuolisuus ja opettajien ammattitaito nousivat vastauksissa esiin.

Verkko-opiskelijoiden suositteluhalukkuusindeksi oli huomattavasti korkeampi kuin päiväopiskelijoiden: se oli lähellä erinomaista indeksin ollessa 46.

Näkyvyys mediassa kasvoi 2019

Lähde: https://brandsome.fi/seuratuimmat/ammattikorkeakoulut

Xamkin medianäkyvyys on kasvanut vuodesta 2018. Mediaosumia oli vuonna 2019 kaiken kaikkiaan 1 773 kasvun ollessa 14 prosenttia.

Julkaistuja juttuja oli verkkolehdissä 891 ja näköislehdissä 882. Xamkissa laadittiin vuoden aikana 120 mediatiedotetta, joista 42 koski koulutuksia, 52 tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja 26 Xamkin muuta/yhteistä toimintaa. Xamk sijoittui joka kuukausi viiden eniten medianäkyvyyttä saaneen ammattikorkeakoulun joukkoon.

Xamkilla on sosiaalisessa mediassa 25 900 seuraajaa mikä on ammattikorkeakouluista kolmanneksi eniten. Käytössä olevat kanavat ovat Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter.

Xamkin opiskelijoita on mukana myös sosiaalisen median sisältöjen tuotannoissa. He tekevät Instagram-tarinoita, kirjoittavat Xamkilainen-blogia ja tuottavat Snapchat-sisältöjä. Myös Xamkin alumnit ja opettajat voivat osallistua sisällöntuotantoon kuvaamalla esimerkiksi Instagram-tarinoita sekä raportoimalla omasta työpäivästään yleisölle.

Tiedonkulku arvioidaan kohtuullisen hyväksi, osallistamisessa parantamisen varaa

Xamk tekee vuosittain henkilöstölleen työyhteisön kehittämiskyselyn. Vuoden 2020 kyselyn tuloksissa parannettavaa on yksiköiden välisessä tiedonkulussa, Xamkin johtoryhmän toiminnan läpinäkyvyydessä, päätösten taustoittamisessa sekä henkilöstön osallistamisessa päätöksentekoon.

Tiedonkulku omassa työyksikössä oli parantunut edelliseen vuoteen nähden ja se oli nyt 4,0 (3,8 vuonna 2019, asteikko 1-5).

 

Pin It on Pinterest