Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vaikuttavasti

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avulla Xamk toimii aloitteellisesti Kaakkois-Suomen alueen kehitysnäkymien kääntämiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi.

Uusien yritysten ja työpaikkojen synty nojaa niin meillä kuin maailmalla erityisesti kahteen tekijään. Toinen niistä on osaava työvoima. Toisena sen rinnalle – ja edellekin – on noussut tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) merkitys.

TKI-toiminta Xamkissa keskittyy neljään vahvuusalaan: Kestävä hyvinvointi, Digitaalinen talous, Logistiikka ja merenkulku sekä Metsä, ympäristö ja energia.

TKI-toiminta ratkoo erityisesti oman toiminta-alueemme yritysten ja työelämän kehittämisen pullonkauloja mutta myös laajemmin yhteiskunnassa tärkeiksi tunnistettuja ongelmia. Olennaista on TKI-toiminnan tuloksien hyödyntäminen käytännössä niin, että ne auttavat yrityksiä pärjäämään paremmin.

TKI-toiminnan kasvu, keksinnöt ja investoinnit 2019

Xamkin TKI-toiminta kasvoi asetettujen tavoitteiden mukaisesti jo viidettä vuotta peräkkäin. Ulkopuolinen tutkimusrahoitus nousi ensimmäistä kertaa yli 15 miljoonan euron, mikä on noin 12,7 prosenttia koko ammattikorkeakoulukentän tuloksesta.

Käynnissä olevia kehittämishankkeita oli vuonna 2019 yhteensä 259. Niissä työskenteli kaikkiaan 380 eri alojen asiantuntijaa, jotka tekivät yhteensä 267 henkilötyövuotta.

TKI-investoinneista merkittävin oli Savonlinnaan valmistunut noin 2,5 miljoonaa euroa maksanut laboratorio, joka erikoistuu puuntaimien kasvullisen lisäyksen tutkimukseen. Laboratorio on tarkoitettu kampuksella toimivan Luonnonvarakeskuksen ja Kuitulaboratorion tutkijoiden yhteiseen käyttöön.

Vuoden 2019 aikana ammattikorkeakoulun henkilökunta jätti viisi keksintöilmoitusta. Aikaisemmin Suomessa ja Euroopassa patentoidulle Toimintatilan määrittävä objekti tietokoneavusteista suunnittelua varten –keksinnölle myönnettiin patentti myös Yhdysvalloissa. Innovaatiota hyödynnetään jo nyt käytännön rakennussuunnittelussa.

Lähes 700 yrityskumppania ja uusia start-upeja

Xamkin tekemässä kehittämistyössä on mukana lähes 700 yrityskumppania. Joukkoon mahtuu niin ulkomaanvientiä harjoittavia suuria teknologiayrityksiä kuin eri toimialoja edustavia mikro- ja pk-yrityksiä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös toiminta-alueemme kaupungit, kunnat ja kolmas sektori.

TKI-toiminnan alueellista merkitystä voi havainnollistaa työhön käytettyjen kokonaismenojen kautta. Xamkin TKI-toiminnan vuosimenot nousivat vuonna 2019 lähes 25 miljoonaan euroon. Hyvän vertailukohdan tarjoaa se, että summa lähentelee Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnissa toimivien yritysten yhteenlaskettua tutkimuspanostusta vuositasolla.

TKI-hankkeet synnyttävät suoraan tai välillisesti myös uutta yritystoimintaa. Viime vuonna tilastoitiin yhteensä 58 uutta y-tunnuksen saanutta yritystä. Start up -yritysten määrä ja niiden elinkaaren seuranta tullaan ottamaan entistä suuremmalla painoarvolla osaksi TKI-toiminnan vaikuttavuusmallia.

Tiedotamme tekemisestä ja tuloksista

Pyrimme kertomaan TKI-toiminnasta ja ennen kaikkea sen tuloksista aktiivisesti laajalle yleisölle. Xamkissa tuotettiin vuonna 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuluokituksen mukaan ennätysmäärä julkaisupisteitä. Myös TKI-hankkeiden näkyvyys eri medioissa lisääntyi.

Ammattikorkeakoulun oma hanketoimintaan ja aluekehittämiseen keskittyvä verkkolehti Read ilmestyi vuoden 2019 aikana neljä kertaa.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kasvunvara

Hyvistä tuloksista huolimatta TKI-toiminnassa on silti vielä mahdollisuuksia parantaa ja kasvaa. Vaikka esimerkiksi kansainvälisten hankkeiden lukumäärä on noussut tavoitteiden mukaisesti, määrää voidaan edelleen nostaa.

Esimerkiksi kilpaillun Horizon-ohjelman kautta verkostoidumme samalla eurooppalaisten huippuosaajien kanssa. Business Finland -hankkeet taas puolestaan syventävät yritysyhteistyötä.

Pin It on Pinterest