Alumnit työelämäyhteistyön ja opinnollistamisen vetureina

Xamkilaisia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa Verkkovirta-hankkeessa, jonka tavoitteena on löytää uusia vaihtoehtoisia tapoja opiskella ammattikorkeakoulussa. Perinteisen korkeakouluopetuksen ja harjoittelun lisäksi työn kautta opittu osaaminen halutaan hyväksyä tasavertaiseksi osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhtenä pilottina on työelämä/alumniverkoston kokoaminen ja sen kouluttaminen työn opinnollistamista tukemaan. Työn opinnollistamisessa oppiminen viedään luokkahuoneista työpaikoille. Tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä ja kytkemällä työelämässä hankittua kokemusta aiheeseen liittyvään tietoperustaan.

Työn opinnollistaminen voi olla opiskelijalähtöistä, korkeakoululähtöistä tai työelämälähtöistä. Opiskelijalähtöinen työn opinnollistaminen tarkoittaa opiskelijan omassa työssä tai harrastuksissa hankkiman osaamisen tunnustamista osaksi opintoja. Korkeakoululähtöinen tarkoittaa korkeakoulun hankkeessa tai työelämäprojekteissa tapahtuvaa oppimista. Opinnollistaminen voi olla myös työpaikkalähtöistä, jolloin organisaatio haluaa saada tutkintoon johtavaa koulutusta työntekijöilleen.

Alumnit ovat avainhenkilöitä työn opinnollistamisen jalkauttamisessa työelämään. Oman työpaikkansa tuntemuksen lisäksi alumneilla on omakohtaista tietoa ammattikorkeakouluopinnoista.

Hankkeen tavoitteena on 30 työelämäkumppanin sitouttaminen mukaan työn opinnollistamiseen korkeakoulumme kanssa. Hankkeessa saadun palautteen mukaan työn opinnollistaminen nähdään hyvänä toimintamuotona työelämäyhteistyössä.

Alumnit työelämäyhteistyön vetureina

Alumnit työelämäverkoston keskiössä

Alumnitoiminta on perinteisesti painottunut henkilökohtaiseen verkostoitumiseen ja seminaarityyppisiin tapahtumiin. Kuitenkin korkeakoulun kumppanuusverkostossa alumnit nähdään myös aktiivisina toimijoina ja erinomaisina asiantuntijoina korkeakoulun ja työelämän rajapinnassa. Alumnitoimintaa halutaan muuttaa nykyistä enemmän osallistavaksi toiminnaksi, jonka keskiössä on sekä korkeakoulun että työelämän kehittäminen. Hankkeessa koulutetaan alumneista oman työpaikkansa korkeakouluyhteyshenkilöitä. Tavoitteena on, että tieto korkeakouluyhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista siirtyy heidän kauttaan työelämään.

Työn opinnollistaminen – verkostoja ja välineitä korkeakouluyhteistyöhön koulutus

Xamkin Verkkovirta-hankkeen osatoteutuksessa suunniteltiin ja järjestettiin tiivis valmennuspaketti työelämäyhteistyöstä ja työn opinnollistamisesta alueen toimijoille. Koulutuksen tavoitteena oli välittää tietoa työelämälle yhteistyömahdollisuuksista ja valmentaa työelämänedustajia toimimaan työn opinnollistamisen ohjaus- ja arviointitehtävissä yhteistyössä opettajien kanssa. Koulutukseen ilmoittautui 18 korkeakoulun kumppaniorganisaatioiden ja alumnien edustajaa eri toimialoilta.

Koulutus antoi valmiuksia toimia yhteistyössä korkeakoulun kanssa työelämäprojekteissa, harjoitteluissa ja työn opinnollistamisessa.

Koulutuksen sisältönä olivat osaamisperustaiset opetussuunnitelmat, osaamisen arviointi, työn opinnollistaminen käytännössä ja laajat yhteistyömahdollisuudet. Välitehtävänä työelämänedustajat tarkastelivat korkeakouluyhteistyötä oman organisaationsa näkökulmasta. Koulutus huipentui osaamisen näyttö -tilaisuuteen, jossa koulutukseen osallistuvat olivat mukana arvioimassa opiskelijoiden työn opinnollistamisen näyttöjä. Näyttötilaisuudessa koulutukseen osallistuneet arvioivat myös erityyppisten näyttöjen soveltuvuutta osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Saara Kosonen
Kaakon Viestinnän henkilöstöpäällikkö Saara Kosonen.

Kaakon Viestinnän henkilöstöpäällikkö Saara Kosonen totesi koulutuksen tulleen sopivaan ajankohtaan Kaakon Viestinnälle.
– Korkeakouluyhteistyö nähdään Kaakon Viestinnässä tärkeänä ja ajankohtaisena juuri nyt – tulevaisuuden työntekijät löytyvät korkeakoulusta ja työelämän ja korkeakoulun kumppanuutta halutaan.

Koulutuksen aikana Saara kertoi saaneensa kokemuksellista tietoa myös muilta työelämänedustajilta korkeakouluyhteisön moninaisista mahdollisuuksista. Työn opinnollistaminen on uusi toimintatapa toteuttaa opintoja työelämää hyödyttävien kehittämistehtävien ja projektien avulla hyvin käytännönläheisesti.
– Työn opinnollistaminen tuo loputtomasti erilaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön, jota parhaillaan jo suunnitellaan HR-tiimissä”, toteaa Saara Kosonen.

Onnistuminen vaatii kaikkien osapuolien sitoutumista

Työn opinnollistamisen onnistuminen edellyttää työelämäverkoston sitouttamista ja yhteisen ymmärryksen ja tavoitteen määrittelyä. Jokaisen osapuolen, niin työelämän, opiskelijan kuin korkeakoulunkin, tulee nähdä opinnollistaminen merkityksellisenä. Verkkovirta-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella eri osapuolilta löytyy kiinnostusta asiaan. Uudenlaisten toimintamallien vieminen käytäntöön vaatii aikaa ja innostusta. Hyvänä tapana viedä uudet toimintatavat käytäntöön ovat lyhytkestoiset työelämäkoulutukset ja näyttöpäivät.

Työelämäyhteistyön tulee olla vahva ajuri koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittäjänä. Valtakunnassa kannustetaan etsimään uusia ja entistä parempia malleja työelämäyhteistyölle. Yhtenä esimerkkinä tästä on työn opinnollistaminen.

 

Pin It on Pinterest