Ammattikorkeakouluopetusta toiselle asteelle

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on ollut mukana hankkeessa, jonka päätavoitteena on poistaa oppilaitosten välisiä raja-aitoja ja tarjota siltaopintoja toisen ja korkea-asteen välillä.

Hankkeella haluttiin tukea lahjakkuutta ja nuorten ihmisten opiskelumotivaatiota. Hanke jouduttaa heidän tutkinnon suorittamista siten, että korkea-asteella saataisiin myöhemmin hyötyä tästä jouduttamisesta.

Sosionomikoulutus lähti mukaan tähän hankkeeseen Kymenlaaksossa tarjoamalla kevätlukukaudella 2017 asiakastyön opintoja Kouvolan seudun ammattioppilaitoksen lähihoitajaopiskelijoille. Yhteistyö käynnistyi hyvässä hengessä ja ammattioppilaitoksen väki lähti yhteistyöhön innoilla mukaan.

Opintoja tarjottiin toiselle asteelle mielenterveystyön sekä päihde- ja kriminaalityön opintojaksoissa. Päihde- ja kriminaalityön (5 op) jaksolla kerättiin lopussa opiskelijapalautetta ja tämä palaute antoi paljon ajattelemisen aihetta oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

Seuraavassa esitellään kokeilusta saatua palautetta ja lopuksi pohditaan ammatillisen koulutuksen alueellista kehittämistä.

Palautetta opetuksen sisällöistä

Opiskelijat kokivat palautteen mukaan saaneensa opetuksessa runsaasti tärkeää ammatillista tietoutta. Heillä oli tarvetta lisätä ammatillista perustietämystä päihdeongelmaan ja rikollisuuteen liittyen. Yleistiedon ohella palautteessa korostettiin spesifin tietämyksen tärkeyttä. Opiskelijat kokivat ymmärtävänsä, miten päihdeongelmat ja rikollisuus kietoutuvat yhteen ongelmavyyhdiksi asiakkaiden arjessa. Tässä ongelmavyyhdissä koettiin tärkeäksi, että asioita kyetään katsomaan monesta eri näkökulmasta. Kun näitä näkökulmia yhdistellään moniammatillisessa tiimityössä, päästään asiakkaiden auttamisessa kaikkein laaja-alaisimpaan osaamiseen. Opiskelijat pitivät tärkeänä myös sitä, että jaksolla tarjottiin kummastakin aihepiiristä erityistietämystä. Hoitomuotoihin ja hoitomenetelmiin liittyvää tietoutta pidettiin myös tärkeänä. Opiskelijat kokivat, että heillä oli jakson loputtua entistä syvempää osaamista näistä asioista.

Osa palautteen antajista toi esille, että heidän itsetuntemustietoutensa on jakson myötä entistä parempi. Jakso tarjosi heille mahdollisuuden testata omaa soveltuvuutta ammattikorkeakouluopintoihin. Opiskelijoita oli mietityttänyt, kykenevätkö he suorittamaan korkeakouluopintoihin liittyviä tehtäviä, hallitsevatko he teknisesti näissä opinnoissa käytettäviä oppimista edistäviä työkaluja ja riittääkö heiden ajattelukyky prosessoimaan ammattiasioita korkeakoulussa edellytettävällä reflektiotasolla. Jakso tarjosi näille ihmisille miellyttävän yllätyksen. Opintomenestys osoittautui hyväksi ja tämän kokemuksen pohjalta ei mukana olevilla opettajilla ole mitään syytä epäillä lähihoitajaopiskelijoiden korkeakouluvalmiuksia. Tässä yhteydessä on toki pidettävä mielessä, että ryhmä edustaa valikoitunutta opiskelija-ainesta.

Palautetta opetusmenetelmistä

Opiskelijoille haluttiin tarjota mahdollisuus tutustua heille uuteen oppimismenetelmään: problem based learning-menetelmään. Tämä pbl-menetelmä hyödyntää tiimissä tapahtuvaa oppimista, mikä kehittää ammattialalla tarvittavia tiimityön taitoja. Tähän menetelmään liittyvä tutoriaalityöskentely sai osakseen palautteissa paljon myönteisiä huomioita. Tutoriaalit tarjosivat opiskelijoiden mielestä antoisan ja kiinnostavan oppimiskokemuksen, mikä edisti myös kykyä itsenäiseen oppimistyöskentelyyn. Kun toisella asteella siirrytään entistä enemmän työelämälähtöiseen oppimiseen, tarvitaan opinnoissa tätä kykyä entistä enemmän.

Tutoriaalityöskentely oli liitetty opintojaksolla Moodle-oppimisalustaan. Opiskelijat pitivät tätä alustaa hyödyllisenä, koska se tuki hyvin ongelmaperusteista työskentelyä. Kaikki luento- ja työskentelymateriaali löytyi tältä alustalta. Materiaalin tulostaminen tehtävätyöskentelyn tueksi oli siten helppoa. Luentodiojen selkeyttä pidettiin yleisesti hyvänä.

Opetuksesta annettiin vielä muutama huomionarvoinen myönteinen palaute. Luennot tarjosivat käytännöllisiä esimerkkejä, jotka helpottivat teorian soveltamista päihde- ja kriminaalityön käytäntöön. Samaa asiaa edesauttoi myös jakson oppimistehtävä, jota pidettiin hyödyllisenä. Opettajien pedagogista osaamista arvostettiin yleisesti. Kiitosta sai jakson sisältöjen ja tehtävien selkeys. Opiskelijat tiesivät, mitä heiltä odotettiin ja he ymmärsivät ohjeistuksen perusteella, miten näihin odotuksiin tuli vastata.

Vaikka palaute oli pääosin myönteistä, saivat siltaopinnot myös kehittämispalautteita. Case-tyyppistä työskentelyä olisi toivottu vieläkin enemmän kuin sitä tarjottiin. Jaksoon olisi haluttu mukaan opintokäynti, jossa opiskelijat olisivat päässeet havainnoimaan, miten päihde- ja kriminaalityötä käytännössä tehdään.

Johtopäätöksiä yhteistyön hyödyllisyydestä

Vaikka siltaopintoryhmä edustikin valikoitunutta opiskelija-ainesta, voidaan sanoa, että lähihoitajakoulutuksessa opiskelee paljon henkilöitä, joilla on hyvät edellytykset ammattikorkeakoulutasoisiin opintoihin. Työskentely ryhmän kanssa ei oleellisesti poikennut tavanomaisesta ammattikorkeakouluopetuksesta. Opiskelijoilla oli runsaasti sisällöllistä kiinnostusta opetustarjontaa kohtaan. Heidän motivaationsa ja tiedonhalunsa oli hyvä. He osoittivat kiinnostusta uusia pedagogisia menetelmiä kohtaan. He kokivat tietoverkossa olevan oppimisalustan hyödylliseksi ja tehokkaaksi opetuksen työkaluksi. Ryhmän oppimistulokset olivat yhteneväisiä ammattikorkeakoulun yleisten oppimistulosten kanssa. Kokemus oli opettajan näkökulmasta antoisa ja kiinnostava. Se rohkaisee oppilaitosten väliseen yhteistyöhön ja ammattikorkeakouluopetuksen markkinointiin tätä kautta.

Samalla alueella toimivien oppilaitosten tarjoamaan oppimispolkuun on syytä jatkossa kiinnittää huomiota entistä enemmän. Nykyinen trendi korostaa oppimispolulla yhteistyötä ammattikorkeakouluopetuksesta eteenpäin. Hyvä väylä eteenpäin markkinoi myös ammattikorkeakoulua. Tämän väylän ohella on syytä muistaa se, mistä opiskelijat ammattikorkeakouluun hakeutuvat. Kun opintoja tarjotaan toiselle asteelle, varmistetaan paikallisen ammattikorkeakoulun alueellista kilpailukykyä. Toimivat oppimispolut ammattikorkeakouluun ja ammattikorkeakoulusta eteenpäin vahvistavat myös maakunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä nuorten silmissä. Nämä ovat tärkeitä asioita pienenevien ikäluokkien ja eriytyvän aluekehityksen Suomessa.

Pin It on Pinterest