Erikoistumiskoulutus moniammatillisesta kotikuntoutuksesta vastasi työelämän odotuksiin

Koulutuksen osallistujat poseeraavat metsäisen maisemaseinän edessä.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen 2018 Savonlinnassa suorittaneet yhteiskuvassa vastuuopettajien kanssa. (kuva: Tommi Pälli)

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus (2017 – 2018) toteutui 30 opintopisteen laajuisena täydennyskoulutuksena Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksella onnistuneesti.

Xamk oli yksi viidestä ammattikorkeakoulusta, jotka tuottivat uuteen koulutukseen opetussuunnitelman ja toteutuksen verkostomaisena yhteistyönä. Koulutus vastasi monilta osin sosiaali- ja terveysalan (sote) palvelujen ajankohtaiseen ja merkittävään kehittämistarpeeseen.

Tavoitteena moniammatillisen kotikuntoutuksen kehittäminen

Koulutus osui sopivaan ajankohtaan, sillä Kuntoutuskomitea oli mietinnössään (STM 2017) juuri suositellut maakunnallisia kotikuntoutuksen toimintamalleja. Eri puolilla Suomea oli ajankohtaisena tavoitteena tukea määrätietoisesti ja moniammatillisesti ikäihmisten kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Tähän tarvittiin uusia toimintamalleja.

Naiset seisovat korkean pöydän ääressä, takanaan roll up.
Fysioterapeutti Sari Kukkonen ja toimintaterapeutti Minna Hassinen arvioivat kehittämistehtä-vässään etäpalveluja osana kotikuntoutusta Siun soten alueella.
(kuva: Merja Reunanen)

Savonlinnan (Xamk) lisäksi koulutus toteutui Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) osittaisella rahoituksella Helsingissä (Metropolia), Jyväskylässä (Jamk), Oulussa (Oamk) ja Tampereella (Tamk). Savonlinnan ryhmässä opiskeli fysioterapeutteja, sairaanhoitajia, toimintaterapeutteja sekä kuntoutuksenohjaaja ja sosionomi Itä-Suomen alueelta.

Koulutus toteutui työn ohessa monimuotoisesti opiskellen ja kiinteässä yhteydessä opiskelijoiden työyhteisöihin. Opiskelijat edustivat sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Hyödyllisenä koettiin, että samalta työpaikalta koulutukseen osallistui useita ammattilaisia.

Työelämäläheisyys korostui

Koulutuksen vahva työelämäläheisyys näkyi siinä, että koulutuksen kuluessa opiskelijat työstivät kuudessa työyhteisössä konkreettisia kehittämistehtäviään. Ne tuottivat mm. ehdotuksen tehostetun aktivointijakson kehittämiseksi, suunnitelman etäkuntoutuksen toimintamalliksi ja kotikuntoutustiimin perustamisen ja pilotoinnin.

Koulutuksen päätösseminaarissa opiskelijat esittelivät kehittämistehtävänsä posterinäyttelyssä. Seminaariin osallistui iso joukko opiskelijoiden esimiehiä, kotikuntoutuksen vastuuhenkilöitä ja opiskelijoiden mentoreita Essotesta, Kruunupuistosta, SiunSotesta ja Sosterista.

Koulutuksen jälkeen Savonlinnassa opiskelleiden työyhteisöille lähetettiin sähköpostikysely koulutukseen liittyneistä kokemuksista. Kyselyyn saatiin kuusi vastausta opiskelijoiden esimiehiltä (4), opiskelijoiden mentorina toimineelta asiantuntijalta (1) sekä työelämän kehittämiseen osallistuneelta työntekijältä (1).

Palautteiden mukaan koulutusta pidettiin todella tärkeänä, sillä ”kotiutumista on koulutuksen tuotoksena alettu kehittää” ja koulutus on ”aikaansaanut enemmän keskustelua aiheesta ja palvelujen kehittämistä”.

Kyselyssä arvioitiin, millaista osaamista koulutukseen osallistunut oli tuonut työyhteisöönsä. Vahvimmin työelämään oli välittynyt asiakasosaamista, joka näkyi uutena tietona kotikuntoutuksen toimintaympäristöjen mahdollisuuksista ja haasteista, uusina näkökulmina asiakkaiden voimavarojen tunnistamiseen sekä uusina menetelminä toimintakyvyn arviointiin ja kuvaamiseen.

Palvelujärjestelmään liittyvänä osaamisena työelämään oli välittynyt erityisesti uusia ideoita kotikuntoutuksen toimintamalleista: ”koulutus on vienyt uusien toimintamallien kehittämistä merkittävästi eteenpäin”.

Ihmiset rivissä luokan seinustalla kuuntelemassa seminaariesityksiä.
Päätösseminaarin paneelissa työelämän edustajat Essotesta, Sosterista,
Kruunupuistosta ja Siun sotesta visioivat moniammatillisen kotikuntoutuksen tulevaisuutta. (kuva: Merja Reunanen)

Kyselyssä ehdotettiin jatkossa kehitettäväksi entistä vahvempaa moniammatillisuutta ja käytännön pilottien toteutuksia koulutukseen osallistuvien organisaatioiden ja korkeakoulun välillä. Tässä koulutuksen toteutuksessa fysioterapeuttien määrä korostui, joten perusteltua olisi saada koulutukseen jatkossa enemmän mm. sairaanhoitajia.

Verkostoitumista ja monipuolisia opiskelumenetelmiä

Kun opiskelijoilta kysyttiin mikä koulutuksessa oli parasta, vastauksissa tiivistyi opiskelijoiden keskinäisen verkostoitumisen ja moniammatillisten keskustelujen merkitys. Tärkeänä koettiin niin uuden tiedon saaminen kuin työelämän kokemusten jakaminen.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että opiskelu työn ohessa oli niin monimuotoista. Erityistä kiitosta saivat lähiopiskelupäiviin sisältyneet, erilaisia työyhteisöjä edustaneet asiantuntijavierailut, valtakunnallisissa webinaareissa asiantuntijaluennot sekä Savonlinnan kampuksella simulaatioharjoitukset.

Opiskelijat olivat yllättyneitä siitä, miten hedelmällistä ja uusia näkökulmia virittänyttä keskustelua syntyi, kun opiskelijat simuloivat moniammatillisia arjen tilanteita kotisimulaatiotilassa. Työelämän konkreettiseen kehittämiseen tähdänneet kehittämistehtävät olivat opiskelijoiden mielestä myös koulutuksen parasta antia.

Uuden erikoistumiskoulutuksen kokemukset viiden ammattikorkeakoulun verkoston opettajien keskuudessa olivat myös niin myönteisiä, että koulutuksen seuraava toteutus on valmisteltu ja alkaa saman verkoston yhteistyönä syyskuussa 2019.

Lähteet

STM. 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 41. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus. 2019. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. https://www.xamk.fi/koulutus/erikoistumiskoulutukset/moniammatillisen-kotikuntoutuksen-erikoistumiskoulutus/

Pin It on Pinterest