Ihminen keskiössä terveydenhuollossa

Yamk-opiskelijat Pia Kokko ja Suvi Makara esittelivät konferenssissa opinnäytetyönsä tuloksia.

Hoitotieteiden tutkimusseura (HTTS) ja Åbo Akademi järjestivät perinteisen hoitotieteen kansallisen konferenssin 26-27.9.2018 myrskyisessä Vaasassa.

Xamkia konferenssissa edustivat terveysala ja ensihoidon yksikön lehtori Katri Rissanen, yliopettaja Niina Eklöf sekä neljä yamk-opiskelijaa. Konferenssi tarjosi mielenkiintoisen läpileikkauksen tämän hetken sekä tulevaisuuden hoitotyöhön, jossa korostuu ihmislähtöisyys (person centered care) sekä näyttöön perustuvuus (evidence based practice).

Terveydenhuollon tiukka taloustilanne ja laatuvaatimukset asettavat käytännön hoitotyöhön, hoitotyön johtamiseen sekä koulutukseen uusia haasteita. Tehokkuusajattelun myötä, hoitotyön perusydin helposti unohtuu, ja sen vuoksi konferenssissa pääpaino oli ihmisessä ja inhimillisessä toiminnassa.

Monipuolinen osaaminen näkyväksi

Xamkin akuutinhoidon yamk-opiskelijat Pia Kokko ja Suvi Makara esittelivät konferenssissa suullisen esityksen opinnäytetyönsä ”Ensihoidon ja päivystyksen välinen suullinen potilasraportointi osana potilasturvallisuutta” keskeisistä tuloksista.

Opinnäytetyössä tarkasteltiin ISBAR-mallin toteutumista ensihoidon ja päivystyksen välisessä siirtoraportissa. ISBAR on strukturoitu näyttöön perustuva suullisen potilasraportoinnin työkalu, jolla varmistetaan potilasturvallisuus.

Konferenssissa esiteltiin potilaan tunnistamiseen liittyvät tulokset, jotka herättivät keskustelua yleisössä. Esitettyjen tulosten mukaan potilaan tunnistamisessa oli havaittu puutteita, joihin opiskelijat opinnäytetyössään jatkossa pyrkivät löytämään ratkaisuja.

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikön yliopettaja Niina Eklöf esitteli konferenssissa väitöstutkimuksensa osatutkimusta.

Ensihoidon johtamisen yamk-opiskelijat Henna Huhtakangas ja Kalle Aaltonen olivat tehneet konferenssiin posteriesityksen opinnäytetyönsä tuloksista. Opinnäytetyö ”Olenko riittävän pätevä työhöni – ensihoitajan ja pelastajan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksen keinoin moniammatillisessa yksikössä” tarkasteli moniammatillisen yksikön toimintaa ensihoidossa ja tuotti koulutus suunnitelman ensihoitajien osaamisen kehittämiseksi.

Yliopettaja Niina Eklöf esitteli posterikävelyssä väitöskirjatutkimuksensa osa-tutkimusta ”Yksi ihminen liikaa vastaanotolla – somalialaisten pakolaisten yksityisyys terveydenhuollossa”, jossa tarkasteltiin yksityisyyttä ja tulkkiin liittyviä tekijöitä somalialaisten pakolaisten terveydenhuollossa. Posteri herätti keskustelua myös muiden kulttuuristen ryhmien tutkimisen tärkeydestä ja kulttuurisensitiivisen mittarin laadinnasta.

Tulevaisuuden visioita verkostoitumalla

Konferenssin tieteellisen annin lisäksi se tarjosi hienot puitteet verkostoitumiselle oman alan ammattilaisten kanssa, joista vähäisimpänä ei voida pitää kahvipöytäkeskusteluissa syntyneistä yhteistyöehdotuksia.

Vuonna 2020 hoitotieteellinen konferenssi järjestetään Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistolla, jolloin nämä yhteistyöehdotukset ja uudet kehittämistyön aiheet ovat toivottavasti jo raportointivaiheessa.

Pin It on Pinterest