Opiskelijat mukana energiatehokkuustoiminnassa Kymenlaakson alueella

Kuvassa on ison kiinteistön ilmanvaihtokonehuone, jossa opiskelijat ovat asentamassa yhteen koneeseen mitta-antureita.

Energiakatselmuksen kenttämittaukset, lämpötila-anturien asennus ilmavaihtokoneeseen. (Xamk, Tuija Korpela).

Energiakatselmus on hyvä työkalu energiansäästöpotentiaalin tunnistamiseen rakennuksien ja tuotantolaitoksien energiatehokkuuden kehittämisessä. Katselmoitavan kohteen henkilöstön kanssa tehtävässä yhteistyössä löydetään usein uusia energiatehokkuusratkaisuja. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opiskelijat ovat olleet mukana energiatehokkuuden kehittämisen projekteissa jo useiden vuosien ajan.

Energiakatselmukset Suomessa

Suomessa käytetystä energiasta noin 40 % kuluu rakennuksissa (Ympäristöministeriö s.a.). Energiakatselmus on eräs tärkeimmistä hiilineutraalisuustavoitteita ja energiamurrosta tukevista työkaluista. Rakennuksen energiakatselmus kattaa:

  • rakennuksen energian ja veden käytön nykytilan selvittämisen
  • suurimpien LVISA-järjestelmien energiankäytön määrittämisen mittaamalla tai arvioimalla
  • energiansäästöpotentiaalin analysoinnin ja laskennan mittauksien ja arvioiden perusteella
  • kustannustehokkaiden toimenpide-ehdotuksien selvittämisen
  • raportoinnin ja tulosten esittelyn tilaajalle (Energiavirasto s.a.).

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuria yrityksiä tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Energiavirasto myöntää vastuuhenkilöpätevyyksiä suurille yrityksille.

Vapaaehtoisia energiakatselmuksia toteutetaan pienemmille toimijoille. Aikaisemmin vapaaehtoinen energiakatselmus on toteutettu pakollisen katselmuksen kanssa samanmuotoisena. Vuoden 2023 aikana katselmusmallissa kokeillaan uutta vapaamuotoista ja kustannustehokasta täsmämallia (Motiva 2023).

Energiakatselmus aloitetaan aloituskokouksella ja kohteen energian sekä veden kulutustietojen selvittämällä kolmen edellisen vuoden ajalta. Paras ajankohta energiakatselmuksen toteutukselle on talvella lämmityskaudella. Katselmus sisältää kenttämittauksia, joissa tarkastellaan suurimpien energia- ja vedenkäyttäjien toimintaa laitekohtaisesti.

Opiskelijat mukana yhteiskehittämisessä

Kuvassa on Kotkan jalkapallokenttä kuvattuna ylhäältäpäin pimeään aikaan. Taustalla näkyy kaupungin valoja.
Yksi yhteiskehittämisen kohde Kymenlaaksossa, Arto Tolsa-areena. (Kotkan kaupungin kuvapankki s.a.)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia yhteistyömuotoja opiskelijoiden työelämälähtöiseen oppimiseen. Energiatekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa energiatehokkuustoimenpiteiden edistämisessä Kymenlaakson alueella.

Opiskelija voi valita täydentävänä osaamisena opintokokonaisuuden energiatehokkuuteen ja energiakatselmuksiin liittyen. Tässä kokonaisuudessa on isossa osassa käytännön projektityö, joka toteutetaan yhteistyössä alueen yritysten ja ammattikorkeakoulun TKI-yksikön kanssa. TKI- ja opetushenkilöstöllä on Motivan myöntämät energiakatselmoinnin pätevyydet (sähkö ja LVI).

Opiskelijat kokevat yhteiskehittämisessä mukana olemisen tärkeäksi ja opettavaiseksi. Oppitunneilla opittua teoriaa pääsee soveltamaan käytännön ympäristössä turvallisesti opettajan ohjauksessa. Käytännön harjoitukset ovat tyypillisiä vaihtelevia tilanteita, joita kohtaa työelämässä.

Esimerkiksi energiakatselmusten osalta jokainen kiinteistö on omanlainen ja näin ollen kehittämistoimenpiteet myös eroavat toisistaan. Opiskelijaryhmät jakavat tietoa ja käytänteitä omista havainnoistansa toisilleen kyseisen opintojakson aikana ja näin ollen oppivat laajemmin. Energiatehokkuustoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen energiatekniikan koulutuksessa, jolloin koulutuksessa voidaan vastata nykyajan kestävän energiankäytön ja ilmastotavoitteiden mukaisiin vaatimuksiin.

Lähteet

Energiavirasto. S.a. Energiakatselmustoiminta. Saatavissa 19.5.2023:  Energiakatselmukset | Energiavirasto

Ympäristöministeriö. S.a. Rakennusten energiatehokkuus. Saatavissa 19.5.2023: Rakennusten energiatehokkuus – Ympäristöministeriö

Motiva. 2023. Energiakatselmustoiminta. Saatavissa: 19.5.2023: Energiakatselmustoiminta – Motiva

Pin It on Pinterest