Tulevaisuususko ja monikulttuurisuus

Mitä tulevaisuususkolla tarkoitetaan? Mistä kaikesta tulevaisuususko rakentuu? Miten tulevaisuususkoa voi vahvistaa? Tässä artikkelissa tarkastellaan edellä mainittuun teemaan liittyen erityisesti maahan muuttaneiden näkökulmaa ja heidän tarpeitansa tulevaisuudenuskon löytämiseksi, vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Positiivisia mahdollisuuksia ja motivaatiota päämäärien saavuttamiseksi

Tulevaisuususkoa voi ajatella toiveikkuuden, optimismin ja joustavuuden kaverina, sillä niissä on paljon samankaltaisuuksia. Tulevaisuususkoon kytkeytyy vahvasti positiiviset mahdollisuudet ja kyky nähdä niitä elämässään – huolimatta koetuista vastoinkäymisistä. Tulevaisuususkon avulla mitä todennäköisimmin rohkaistuu tarttumaan näkemiinsä tilaisuuksiin, käyttää momentumin, asettaa motivoivia tavoitteita ja miettii aktiivisesti erilaisia keinoja kulkea kohti päämäärää.

Tulevaisuudenusko ei ole asia, joka pysyy samanlaisena tilanteesta toiseen. Sitä haastaa erilaiset elämäntilanteet ja eteen tulleet vastoinkäymiset. Se kuitenkin on ominaisuus, jota on mahdollista vahvistaa muun muassa positiivisten kokemusten ja kannustavan ympäristön avulla.

Tärkeä tekijä elämänhallinnassa ja tulevaisuuden tekemisessä

Maahanmuuttajien tulevaisuudenuskoon vaikuttavat monet tekijät ja niihin on sidoksissa myös syyt maahan muutolle, joita voivat olla esimerkiksi kansainvälinen suojelu ja opiskelu vain pari luetellakseni. Tulevaisuususkoon vaikuttaviksi tekijöiksi voi listata muun muassa yhteiskunnalta saatavan tuen, kotoutumis- ja koulutusmahdollisuudet, sekä integroitumisen työelämään ja eteneminen työuralla. Myös oma hyvinvointi ja arjen merkitykselliset asiat, sekä minäpystyvyyden kokemukset tukevat tulevaisuudenuskoa.

Momentum-projektin vuoden 2024 ensimmäinen työpajasarja toteutettiin tammi-helmikuussa Pohjois-Kymenlaaksossa. Tulevaisuudenusko kulki punaisena lankana läpi koko sarjan, joka koostui neljästä työpajakerrasta. Maahan muuttaneiden minäpystyvyyden kasvattamiseksi työskentely ohjasi pohtimaan ja tunnistamaan omia vahvuuksia ja selkeyttämään tavoitteita, sekä keinoja niiden saavuttamiseksi. Loimme reittejä kohti mahdollisuuksia muun muassa työstämällä vahvuussuunnitelmia ja rohkaisemalla osallistujia unelmoimaan.

Miten sinä vahvistat ympärilläsi olevien ihmisten tulevaisuususkoa?

Xamkin Momentum-projekti on mukana toimenpiteidensä myötä maahanmuuttaneiden tulevaisuudenuskon vahvistamisessa erityisesti verkostoitumisen ja mentoroinnin, koulutukseen hakeutumisen sekä työnantajien monikulttuurisuustaitojen kehittämisen merkeissä. Haastammekin pilke silmäkulmassa kaikkia pohtimaan kuinka oma tekeminen vaikuttaa maahan muuttaneiden tulevaisuususkon vahvistumiseen.

Me Momentum-projektin tiimiläiset haluamme olla mukana rakentamassa monikulttuurisuutta tukevia yhteisöllisyyden kokemuksia Kymenlaaksossa. Teemme yhteistyötä monien alueellisten toimijoiden kanssa ja uskomme siihen, että yhdessä toimimalla on mahdollista vahvistaa maahan muuttaneiden tulevaisuudenuskoa.

 

Momentum – moninaistuvat urapolut -projektin tarkoituksena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta koulutus- ja työelämäpoluilla.

Hankkeen kohderyhmänä on Kymenlaakson alueen maahan muuttaneet henkilöt.

Projekti on Euroopan unionin osarahoittama ja sitä toteutetaan 1.9.2023-31.1.2026 välisenä aikana yhteistyössä projektin osatoteuttajien LIVE-säätiön ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Pin It on Pinterest