Vaikuttavaa markkinoinnin kehittämistä hyvinvointialalle yhteistyössä

Digitaalinen markkinointi on noussut keskeiseksi osaksi menestyksellisen yritysbrändin rakentamista ja asiakassuhteiden luomista. Myöskin hyvinvointialalla, joka pitää sisällään niin julkisia kuin yksityisiäkin palveluntarjoajia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, digitaalinen markkinointi tarjoaa monia mahdollisuuksia. Perinteisesti hyvinvointiyrittäjät eivät ole näistä kovin tietoisiakaan.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Active Life Labin ARVO-hanke on auttanut eteläsavolaisia hyvinvointialan yrityksiä ja toimijoita kehittämään digitaalisia palveluita vuosina 2021–2023, missä yksi osa-alue oli digitaalisten sisältöjen ja markkinoinnin kehittäminen. Tässä artikkelissa käymme läpi digitaalisen markkinoinnin vaikuttavuuden mittaamisen menetelmiä sekä hankkeeseen osallistuneiden yritysten kohtaamia haasteita ja ratkaisuja niissä.

ARVO-yritysten digitaalisen markkinoinnin kehittämisessä auttoi ulkoisena toimijana Markus Aho Funlus Oy:ltä.

Vaikuttavat markkinoinnin mittarit

Markkinoinnin vaikuttavuuden mittarit voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: taloudellisiin mittareihin ja suorituskykymittareihin.

Taloudelliset mittarit, kuten ROI (Return on Investment, sijoitetun pääoman tuotto) tai ROAS (Return on Ad Spend, mainontaan käytetyn pääoman tuotto), tarjoavat selkeän käsityksen siitä, kuinka paljon taloudellista hyötyä markkinointitoimenpiteet tuottavat suhteessa niiden kustannuksiin. Näitä mittareita käytetään usein arvioimaan markkinoinnin tuottamaa investointituottoa, ja ne ovat olennaisia päätöksenteon tueksi.

Suorituskykymittarit puolestaan keskittyvät tarkastelemaan markkinointitoimenpiteiden näkyvyyttä, vaikutusta ja sitä, miten ne saavuttavat kohdeyleisönsä. Mainosten näyttökerrat, tehdyt kaupat, mainoskampanjoiden vaikutus kaupantekoon, verkkosivuliikenteen lähde, sosiaalisen median ja Google Ads -kampanjoiden tunnusluvut sekä asiakaspalautteet ja asiakastarinat ovat esimerkkejä suorituskykymittareista, jotka tarjoavat tärkeää tietoa markkinoinnin tehokkuudesta eri näkökulmista.

Hyvinvointiyritysten markkinoinnissa ilmenneitä haasteita ja ratkaisuja

Varsinkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on usein hyvin rajalliset resurssit käytettävissä markkinointiin, kun oma henkilöstö, budjetti ja aikataulut riittävät juuri ja juuri ydinliiketoimintojen pyörittämiseen. ARVO-hankkeessa on pyritty auttamaan hyvinvointialan yrityksiä näissä haasteissa.

Haaste 1: Aikaresurssin hallinta ja budjetointi.

Hyvinvointiyritykset ovat sitoutuneet ensisijaisesti tarjoamaan laadukkaita palveluita asiakkailleen, mikä voi johtaa ajan ja rahan puutteen tunteeseen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän haasteen ratkaisemiseksi yritykset ovat lisänneet ARVO-hankkeessa suunnitelmallisuutta esimerkiksi luomalla vuosikelloja ja sesonkisuunnitelmia, jotka auttavat priorisoimaan markkinointitoimenpiteitä ja vähentämään reaktiivista työskentelyä. Myös henkilöstön laajentaminen ja tehtävienjako on auttanut aikaresurssin jakamisessa. Markkinoinnin merkitystä budjetoinnissa voidaan mitata ja perustella edellisessä kappaleessa esiteltyjen taloudellisten mittareiden avulla.

Haaste 2: Teknisen osaamisen rajoitteet.

Mittaaminen, seuranta ja teknisten työkalujen hyödyntäminen ovat keskeisiä osia markkinoinnin tehokkuuden ymmärtämisessä ja optimoinnissa, jolloin puutteellinen tekninen osaaminen voi vaikeuttaa vaikuttavan markkinoinnin tekemistä. Tähän hyvin yleiseen haasteeseen ARVO-hankkeen yritykset ovat vastanneet kouluttautumalla ja osallistumalla digimarkkinointiin ja analytiikkaan liittyviin koulutuksiin. Lisäksi ARVO- ja Digiportaat-hankkeiden ja Markus Ahon konsultointi ovat olleet merkittäviä asioita teknisen osaamisen kehittämisessä.

Haaste 3: Oikean kohderyhmän tunnistaminen ja asiakasprofiilien määrittely.

Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseerauksen yhteydessä voi olla joskus vaikeaa hahmottaa, ketkä tarkalleen ovat ne ihmiset, joiden tarpeeseen halutaan vastata. Tämän haasteen ratkaisemiseksi ARVO-hankkeen yritykset ovat lisänneet asiakaslähtöisyyttä markkinoinnissaan luomalla tarkkoja asiakasprofiileja, sekä tuotteistamalla palveluitaan ja tekemällä asiakasreferenssivideoita, jotka resonoivat paremmin kohdeyleisön kanssa.

Haaste 4: Potentiaalisten asiakastietojen (=liidien) kerääminen.

Koska asiakkaiden tavoittaminen ja laadukkaiden liidien hankkiminen voivat olla vaativia tehtäviä, yrityksiä on autettu ARVO-hankkeessa kehittämään kohdentamisstrategioitaan. Tähän on vastattu esimerkiksi sosiaalisen median sisällöillä, webinaareilla, verkkosivujen liidimagneeteilla ja sähköpostimarkkinoinnilla. Nämä toimenpiteet ovat auttaneet yrityksiä houkuttelemaan ja sitouttamaan potentiaalisia asiakkaita, vahvistaen samalla brändin näkyvyyttä ja arvoa.

Johtopäätökset hyvinvointiyritysten markkinoinnin kehittämiseksi

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Hyvinvointialan yritysten digitaalisen markkinoinnin kehittäminen vaatii huolellista suunnittelua sekä joustavaa lähestymistapaa. ARVO-hankkeen ja Funlus Oy:n yhteistyö on tarjonnut arvokasta tietoa siitä, miten hyvinvointiyritykset voivat kohdata haasteet ja löytää tehokkaita ratkaisuja niiden voittamiseksi.

Yritysten on tärkeää tunnistaa omat resurssinsa ja tarpeensa sekä hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja koulutusta. Tässä esimerkiksi tällainen hanketoiminta voi auttaa merkittävästi.

Hyvinvointialallakaan markkinoinnin lisäämisestä ei ole yhtään haittaa. Kaiken kaikkiaan hyvinvointialan yritysten on tärkeää olla avoimia uusille ideoille ja jatkuvasti arvioida markkinointistrategioitaan. Näin haasteet voivat muuttua mahdollisuuksiksi.

Digitaalinen markkinointi voi olla tehokas työkalu hyvinvointialan yritysten kasvun ja menestyksen tukemiseksi, kunhan yritykset sitoutuvat jatkuvasti kehittämään osaamistaan ja sopeuttamaan strategiansa muuttuviin asiakastarpeisiin. Keskeistä on aina asiakaslähtöisyys.

 

”Markkinoinnin maailmassa ainoa päätös, joka on pelottavampi kuin väärä päätös, on päätöksen tekemättä jättäminen.”
Markus Aho, Funlus Oy

Hankkeesta

ARVO-hanketta (ARVO – vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalveluiden digitaalisuutta kehittämällä) on toteutettu 1.6.2021–31.8.2023. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

ARVO-hankkeen kaikki toiminnot löytyvät hankesivuilta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/vaikutukset-kilpailueduksi-hyvinvointipalveluiden-digitalisuutta-kehittamalla/

Pin It on Pinterest