Yritysyhteistyön avulla uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen

Työelämälähtöisen koulutuksen järjestäminen on ammattikorkeakoulujen tärkeä perustehtävä. Yrityksen ja opintojakson yhteistyönä toteutettavien projektien avulla liiketoiminnan kehittämiseen voidaan tuottaa uusia ratkaisuja ketterästi ja joustavasti.

Työelämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien omaksuminen edellyttää paitsi uusimman teoreettisen tiedon hallintaa, myös mahdollisuutta soveltaa osaamista aidossa työelämäkontekstissa. Opintojaksoilla tehtävät yritysyhteistyöprojektit tarjoavat monia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen yrityksen tarpeiden mukaan

Toimeksiannot ovat tarkkaan rajattuja ja aitoja tapauksia, jotka opiskelijat voivat ratkaista yhden opintojakson tai vaikkapa yhden opetuspäivän aikana. Tehtävän toimeksiantajana voi toimia niin pieni kuin suurikin yritys. Usein yhteistyötä tehdään saman yrityksen kanssa myös useilla eri opintojaksoilla.

Xamkin Mikkelin kampuksen liiketalouden koulutusyksikössä yritysyhteistyö alueellisen työelämän kanssa on keskeinen osa työelämälähtöisen koulutuksen järjestämistä.  

Opintojaksoyhteistyön hyödyt yritykselle 

Valtaosa yrityksistä kokee yhteistyön ammattikorkeakoulun kanssa hyödyllisenä. Yrityksen ja koulutuksen yhteiset projektit tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoiden innovatiivisuuttasaada oman toiminnan kehittämiseen uusia näkökulmia sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi ja jäädä opiskelijoiden mieleen. 

Yhteistyö voi tarjota myös tilaisuuden vaikuttaa tulevien ammattilaisten osaamiseen ja toimia yritykselle rekrytointikanavana.  Todelliset ja ajankohtaiset tehtävät motivoivat opiskelijoita tekemään parhaansa vaativienkin tehtävien parissa, jossa uusinta teoriaosaamista sovelletaan käytäntöön. 

Yhteiset tavoitteet 

Opintojaksoyhteistyö käynnistyy useimmiten opettajan aloitteesta, ja lähtökohtaisesti tavoitteena on edesauttaa opiskelijan oppimista. Yrityksen valintaan vaikuttavat sekä opintojakson aihe ja rakenne että opintojen tasoYhteistyö voi käynnistyä myös yrityksen aloitteesta.  

Sisällöltään toimeksiannon tulee soveltua vastaamaan opintojakson osaamistavoitteita. Tehtävän tavoitteet, työskentelyperiaatteet ja verkkotyökalut määritellään yhdessä ennen opintojakson aloittamista vastaamaan sekä opintojakson että yrityksen päämääriäKehittämistehtävä voi kohdentua esimerkiksi markkinoinnin uudistamiseen ja siihen liittyviin aihealueisiin, kuten sissimarkkinointiin, sisältömarkkinointiin, myyntityöhön tai vaikkapa asiakaskokemuksen parantamiseen ja palveluvalikoiman laajentamiseen.  

Tulokset palkitsevat 

Yritykseltä yhteistyö edellyttää sekä aikaa että sitoutumista. Opintojakson alussa järjestettävän perehdyttämistilaisuuden, mahdollisten asiantuntijaklinikoiden ja ryhmätehtävien esitysten ajankohdat sovitaan jo hyvissä ajoin toteutuksen alkuvaiheessa.   

Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita tradenomiopintojen monimuotototeutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden yritysyhteistyö kahden opintojakson yhteistyöprojektina toteutetuissa kehittämistehtävissä. Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Asiakaslähtöinen markkinointi –opintojaksojen kontekstissa opiskelijat pohtivat teoriaan peilaten toimeksiantajayrityksen toimialaa, liiketoiminnan kokonaisuutta, yrittäjämäistä toimintaa, sidosryhmiä, organisaatiota ja henkilöstöä sekä SWOT-analyysia, riskienhallintaa ja vastuullista liiketoimintaa.

Asiakaslähtöisen markkinoinnin opintojaksolla puolestaan perehdyttiin, jälleen teoriaan peilaten, markkinoinnin kilpailukeinoihin ja sen pohjalta tuotettiin kehittämisehdotuksia ja toimenpidesuosituksia henkilöstön ja asiakaspalvelun toimintaan, palveluihin, hinnoitteluun, saatavuuteen ja markkinointiviestintään. 

Parhaimmillaan opintojaksolla samaa asiaa pohtiva ja ideoiva ryhmä voi joukkoälyn periaatteilla saada aikaan loistavia kehittämisehdotuksia, joita toimeksiantaja voi suoraan soveltaa omassa liiketoiminnassaan. Opiskelijalle yhteistyö luo mahdollisuuden taitojen osoittamiseen, ryhmätyöskentelytaitojen kehittymiseen ja verkostoitumiseen. 

Pin It on Pinterest