Tutustu Xamkin opiskelijaprofiileihin!

Kuusi opiskelijaprofiilia.

Palvelumuotoilulle tyypilliset profiilit kiteyttävät Xamkin opiskelijaymmärrystä ja tuovat opiskelijoiden tarpeet, odotukset ja haasteet lähemmäksi päätöksentekoa. Vuoden 2020 aikana kehitetyt kuusi opiskelijaprofiilia ovat auttaneet suunnittelemaan ja kehittämään opiskelijoiden ohjausta.

Palvelumuotoilulle tyypillinen prosessi alkaa monipuolisesti tietoa keräten palvelun käyttäjiltä ja muilta sidosryhmiltä. Ymmärryksen laajentumisen vaiheen jälkeen kerättyä tietoa kiteytetään ja jatkojalostetaan helposti ymmärrettävään muotoon (ks. esim. British Design Council).

Xamkin opiskelijan ohjauksen kehittämisessä opiskelijaymmärrystä kartutettiin kyselyiden, haastattelujen, havainnoinnin ja työpajojen avulla.

Jatkuvan oppimisen parissa alkanut tutkimus kiteytettiin ensin neljäksi opiskelijaprofiiliksi. Sittemmin tutkimus on jatkunut ja opiskelijaymmärrystä on rikastettu edelleen myös tutkinto-opiskelijat huomioiden.

Merkityksellistä tässä jälkimmäisessä iteraatiovaiheessa ovat olleet erityisesti opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijoiden näkemykset sekä Opiskelijakunta Kaakon kokemukset. Lopullinen opiskelijaprofiilimäärä on kasvanut neljästä kuudeksi.

Kuusi opiskelijaprofiilia

Puu-metafora havainnollistaa opiskelijaprofiilien eroja. Kuvituksesta vastasi Jyri Ylämäki 2020.

Xamkin opiskelijaprofiilien eroja on mielekästä tarkastella puu-metaforan avulla.

Profiileista Itsenäinen Puurtaja on edennyt suoraviivaisesti kohti puun latvaa. Hän kykenee itseohjautuvaan toimintaan ja mielellään tutkii sekä pohtii asioita itsenäisesti. Etenemismerkinnät ja palaute motivoivat jatkamaan puurtamista.

Tunnollinen on myös tukevasti ja suoralinjaisesti matkalla kohti puun latvaa. Tunnollinen kuitenkin kaipaa enemmän ohjausta ja tukea valintojen tekemiseksi: liian laajat mahdollisuudet voivat ahdistaa. Tunnolliselle tyypillistä on halu tehdä asiat hyvin. Hän arvostaa selkeitä ja perusteltuja tehtävänantoja, mutta usein haluaa myös kysyä asioita henkilökohtaisesti oikein ymmärtämisen varmistamiseksi.

Luottavainen nimensä mukaisesti luottaa, että hän hallitsee asiat opintonsa suoritettuaan. Tehtävät onnistuvat, koska ne ovat ennenkin onnistuneet. Liian pitkiä tai polveilevia ohjeita Luottavainen ei koe tarvitsevansa ja jos jotain jää epäselväksi, Luottavainen saattaa palauttaa vaillinaisia tehtäviä tai jättää jotain kokonaan tekemättä. Ohjauksen tarve ilmeneekin usein jälkijättöisesti: ”Ei minulle ole kerrottu”, on tyypillinen lausahdus Luottavaisen suusta.

Spontaanilla Säätäjällä on monta “palikkaa ilmassa”. Hän on helppo innostumaan ja kahmii helposti useita kiinnostavia opintoja aikataulurajoitteista piittaamatta. Spontaani Säätäjä keikkuu opintojen puussa laitimmaisella oksalla ja opiskelussa kohdatut vastoinkäymiset saattavat saada Spontaanin Säätäjän helposti hyppäämään oksaltaan kohti seuraavia seikkailuja. Pitkäjänteinen työskentely ja opintojen loppuun asti saattaminen vaativat kannustavaa ohjausta.

Ajelehtijalla on haasteita opiskelumotivaation kanssa. Opintoihin on saatettu ajautua muiden mielipiteiden ohjaamana ja suunta tulevaisuuteen on vielä epäselvä. Ajelehtija keikkuu puun oksistossa ja on vaarassa pudota. Hyvällä ja kiinteällä opiskelijaryhmällä on suuri merkitys Ajelehtijan viihtymiselle ja hänen opintojen etenemiselle.

Taipunut on kohdannut elämässään haasteita, jotka hidastavat tai estävät opiskelujen etenemistä. Kohdatut ongelmat voivat olla hyvin eri tasoisia. Takaisin opintojensa pariin pääseminen vaatii usein ulkopuolista ohjausta ja henkilökohtaisia, joustavia ratkaisuja.

Opiskelijaprofiileita on hyödynnetty Xamkin opiskelijan ohjausta kehitettäessä. Niiden avulla yhteissuunnittelupajoissa on opiskelijalähtöisyys saatu hyvin konkreettisella tavalla näkyväksi osaksi tekemistä.

Opiskelijaprofiilien kautta on muun muassa tutustuttu erilaisiin ohjauksen ja tuen tarpeisiin sekä pohdittu tulevaisuusorientoitunutta ohjausta.

Tutustu lisää projektiin Next-artikkelissa Opiskelijan ohjausta kehitetään palvelumuotoilun avulla. Opiskelijaprofiileihin voit tutustua tarkemmin lyhyen videon avulla:

Lue lisää

British Design Council. 2019. Double Diamond. https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond

Innokylä. Työkalu. Käyttäjäprofiilit ja persoonat. https://innokyla.fi/fi/tyokalut/kayttajaprofiilit-ja-persoonat

Stickdorn & Schneider. 2018. This is Service Design Doing.

Pin It on Pinterest