Ammattikorkeakoulun rooli onnistuneen harjoittelun toteutumisessa

Terveysalan opiskelijoiden opinnoista noin kolmasosa toteutuu ammattitaitoa edistävänä käytännön harjoitteluna. Ammattikorkeakoulussa harjoittelu on aina ohjattua ja ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua. Keväällä 2020 valmistuneissa laatusuosituksissa Terveysalan harjoittelujen laatusuositukset ammattikorkeakouluille kuvataan opiskelijan, opettajan ja ammattikorkeakoulun tehtäviä ja rooleja opiskelijan harjoitteluprosessin eri vaiheissa.

Suositukset täydentävät harjoitteluorganisaatioille aikaisemmin laadittuja opiskelijaohjauksen laatusuosituksia. Suositusten tavoitteena on varmistaa osaamisen kehittyminen ja ammatillinen kasvu yhteistyössä työelämän kanssa.

Myös liikunta-, kuntoutus- ja sosiaalialan ja toisen asteen koulutuksen toimijat sekä työelämän edustajat voivat hyödyntää suosituksia.

Tavoitteena on myös yhtenäistää ja yhdenvertaistaa ammattikorkeakoulujen terveysalan tutkinto-ohjelmien ja opiskelijoiden harjoitteluprosessia.

Laatusuosituksissa ammattikorkeakoulua edustavat koulutusorganisaation terveysalan vastuuhenkilöt, jotka vastaavat harjoittelujen ja opiskelijaohjauksen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Ammattikorkeakoulu vastaa siitä, että opetussuunnitelmat mahdollistavat harjoittelujen sujuvan etenemisen, yksilölliset opintopolut ja jatkuvan oppimisen. Tehtävänä on varmistaa, että jokaiselle opiskelijalle on nimetty harjoitteluun riittävän ohjausosaamisen omaava opettaja, jolla on riittävä määrä resursseja ohjaukseen.

Tärkeää on myös mahdollistaa opettajille substanssi- ja ohjausosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Ammattikorkeakoulun tulee seurata kansallisten ja kansainvälisten sosiaali- ja terveysalaa koskevien muutosten vaikutuksia opiskelijoiden harjoitteluihin ja varmistaa toimintaohjeiden ajantasaisuus.

Harjoitteluun ja opiskelijaohjaukseen liittyvää koulutusta ja tutkimusta suositellaan järjestettävän suunnitelmallisesti yhteistyössä harjoitteluorganisaatioiden kanssa.

Yhteistyöllä laatua

Edellytykset opiskelijoiden laadukkaalle harjoittelulle luodaan yhteistyössä harjoitteluorganisaatioiden kanssa. Laatusuosituksissa korostetaan tiivistä, sujuvaa ja suunnitelmallista yhteistyötä työelämän kanssa.

Suosituksissa on kuvattu ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä kehitettäessä uusia harjoittelumahdollisuuksia ja -muotoja ja palautekäytäntöjä.

Yhteistyössä luodaan toimintamallit ja –ohjeet laadukkaan harjoittelun toteutumiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän ja koulutuksen toimintamallit ovat muutoksessa digitaalisten ja pedagogisten uudistusten, työnkuvien ja yhteiskunnan monikulttuuristumisen myötä. Työ sosiaali- ja terveysalalla toteutuu yhä enemmän moniammatillisesti virtuaaliympäristöissä ja etäpalveluissa.

Muutokset edellyttävät, että myös terveysalan koulutus kehittää harjoittelujen toteutumista ja opiskelijaohjausta. Opettajan läsnäolo harjoittelupaikassa on vähentynyt, mutta samaan aikaan uudenlaisia yhteydenpito- ja ohjausmenetelmiä on otettu käyttöön.

Opettajan tehtävät ja rooli näkyväksi

Suosituksissa on tehty näkyväksi opettajan tehtäviä ja roolia opiskelijan harjoittelussa ja ohjauksessa sekä yhteistyötä työelämän ohjaajan kanssa.

Laatusuositus sisältää myös itsearviointilomakkeen harjoittelun vaiheiden ja opiskelijaohjauksen laadun arvioimiseksi. Itsearviointilomakkeen avulla voi tarkastella ja arvioida laatusuositusten toteutumista ja löytää kehittämiskohteita harjoitteluprosesseihin.

Opettajan ja harjoittelun ohjaajan välinen yhteistyö alkaa, kun valmistaudutaan harjoitteluun ja sen aikaisiin ohjaustilanteisiin sekä mahdollisiin huolta herättäviin ja haasteellisiin tilanteisiin.

Suosituksen mukaan opettajan tulee ennen harjoittelua varmistaa, että opiskelijalla on riittävä osaaminen harjoitteluun, vaaditut opinnot suoritettuina ja että kaikki harjoittelun vaatimat edellytykset täyttyvät.

Opettaja ohjaa opiskelijaa valmistautumaan harjoitteluun ja perehtymään oppimistavoitteisiin, oppimisen reflektointiin ja arviointikriteereihin ja -käytänteisiin. Opettajan tehtävänä on myös huolehtia, että harjoitteluun liittyvät ohjeet tavoitteiden laatimisesta ja arvioinnista ovat myös harjoittelun ohjaajansa saatavilla.

Opettajan tulee olla sekä opiskelijan että ohjaajan tavoitettavissa harjoittelun aikana. Hän osallistuu sovitulla tavalla opiskelijan oppimisen ohjaukseen ja arviointiin yhteistyössä harjoittelupaikan ohjaajien kanssa.

Opiskelijan ohjaamisen ja tukemisen lisäksi opettaja tukee ohjaajia opiskelijan oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa.

Harjoittelun jälkeen opettaja arvioi opiskelijan osaamisen kehittymistä yhteistyössä opiskelijan ja ohjaajan kanssa. Hänen tehtävänään on hyväksyä tai hylätä harjoittelu sovittujen arviointikriteerien mukaan.

Tärkeää on myös seurata kansallista ja kansainvälistä harjoitteluihin liittyvää tutkimusta ja olla mukana harjoitteluprosessien kehittämisessä. Opettajan tulee myös ylläpitää ja kehittää omaa ohjausosaamistaan.

Lähde: Terveysalan harjoittelujen laatusuosituksiin ja itsearviointilomakkeisiin  https://amkterveysala.wordpress.com/harjoittelun-laatusuositukset/

Laatusuositukset on tehnyt Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksen verkoston nimeämä työryhmä, johon kuuluivat

  • Merja Jokelainen Savonia-ammattikorkeakoulusta,
  • Eija Jumisko Lapin ammattikorkeakoulusta,
  • Lisen Kullas-Nyman Yrkeshögskolan Noviasta,
  • Anne Kylmälä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta,
  • Kirsi Lehtola Vaasan ammattikorkeakoulusta,
  • Jaana Ritsilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja
  • Pirkko Suua Oulun ammattikorkeakoulusta

Pin It on Pinterest