Opiskelijatyytyväisyys on Xamkissa on hyvällä tasolla

Opiskelijatyytyväisyys Xamkissa jatkoi vuonna 2019 positiivista kehitystä. Tutoreiden määrä lisääntyi 12 prosenttia ja opiskelijakunnan edustajat vaikuttivat kaikissa Xamkin työryhmissä. Opiskelijat kokevat korkeakoulunsa myös tasa-arvoiseksi sekä yhdenvertaiseksi.

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä Xamkissa seurattiin vuonna 2019 opiskelijakyselyiden avulla. Seurantakohteina olivat opiskelijoiden edunvalvonta, vaikuttamismahdollisuudet sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Tulokset ovat lupaavia, mutta huomiota on kiinnitettävä yksittäisten kyselyjen vastausprosentteihin.

Opiskelijakunta Kaakko opiskelijoiden edunvalvojana

Opiskelijakunta Kaakko vastaa lakisääteisenä toimijana opiskelijoiden edunvalvonnasta. Sen tehtäviin kuuluu myös vaikuttaminen korkeakoulun työryhmissä, tutortoiminnan järjestäminen, sekä opiskelijoiden tukeminen ja kannustaminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Vuonna 2019 opiskelijakunta tarjosi opiskelijoille vaikuttamismahdollisuuksia valitsemalla opiskelijaedustajan kaikkiin korkeakoulun työryhmiin. Opiskelijaedustajat olivat jäseninä muun muassa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa, eri johtoryhmissä, tiimeissä ja kehittämisfoorumeissa. Tavoitteena on, että opiskelijaedustajia on tulevaisuudessa kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Opiskelijakunta Kaakko tutoroinnin tuottajana

Opiskelijakunta Kaakon hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto vuonna 2019.

Xamkin opiskelijatutorointi on kehittynyt ja tutoreiden määrä lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2017 tutoreita oli 159, seuraavana vuonna 195 ja viime vuonna jo 219.

Opiskelijakunta kouluttaa vertaistutoreiden lisäksi harraste-, kansainvälisyys- ja e-tutoreita. Koulutuksissa hyödynnetään Xamkin henkilökunnan asiantuntijuutta muun muassa hyvinvoinnista ja viestinnästä. Lähiaikojen tavoitteena on kehittää tutoroinnin malli, joka palvelee erityisesti verkko-, monimuoto- ja YAMK-opiskelijoita.

Vuonna 2019 tutorit olivat merkittävässä osassa ensimmäistä kertaa järjestetyissä orientaatioviikon Amazing Campus Race -tapahtumissa. Orientaatioviikon toiminnallista toteutustapaa jatketaan myös tulevina vuosina.

Opiskelijatyytyväisyys kyselytulosten valossa

Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa Xamkin kehittämiseen erilaisten kyselyiden kautta. Viime vuonna valmistuneista AMK-opiskelijoista 99 prosenttia ja YAMK-tutkinnon suorittaneista jopa 100 prosenttia vastasi ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen AVOP-opiskelijapalautekyselyyn.

Yhteisöpedagogitutorit valmiina vastaanottamaan uusia opiskelijoita Mikkelin kampuksella.

AVOP-kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 5,2, kun se vuonna 2018 oli 5,1. Muiden ammattikorkeakoulujen kokonaiskeskiarvoon verrattuna Xamk oli neljänneksi parhaimpien korkeakoulujen joukossa. Ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille suunnatun tulokyselyn vastausprosentti jatkoi AMK-opiskelijoiden osalta laskuaan.

Tulokyselyn mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä, yhteistyö henkilöstön ja opiskelijoiden kesken sujuu hyvin ja opiskelijoita kuunnellaan sekä kannustetaan. Englanninkielinen Wellbeing Management -koulutus ja Teollinen puurakentaminen -koulutus saivat erinomaiset kokonaiskeskiarvot.

Edellisten vuosien tapaan opiskelijoiden antama arvio opiskelijatutoroinnin toimivuudesta oli kyselyn alhaisin. Tutoroinnin saama keskiarvo on kuitenkin noussut merkittävästi vuoden 2018 syksyn 2,4:stä syksyn 2019 3,6:een.

Opiskelijatyytyväisyys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta

Opiskelijakunta Kaakon järjestämä eduskuntavaalipaneeli 19.3.2019 Mikkelissä.

Opiskelijatyytyväisyyttä arvioitiin vuonna 2019 Xamkissa nyt toisen kerran toteutetulla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyllä. Tavoitteiden mukaisesti opiskelijoiden kysely nostettiin osaksi Xamkin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Kyselyyn saatiin vastauksia selvästi vähemmän kuin vuonna 2018. Siihen vastasi 381 opiskelijaa, kun viime vuonna vastaajia oli 750. Suurin osa opiskelijoista koki sukupuolten tasa-arvon toteutuvan korkeakoulussa hyvin. Edelliseen vuoteen verrattuna vastausten keskiarvo nousi. Eriarvoista kohtelua tai syrjintää kokeneita opiskelijoita oli 31, kun viime vuonna vastaava luku oli 53. Ehdoton tavoite on, että jokainen opiskelija voi suorittaa opintonsa kokematta syrjintää.

Pin It on Pinterest