Yhteistyökumppaneiden kokemuksia simulaatiotyöpajoista

Jos katsoo työpaikkailmoituksia, lähes kaikissa edellytetään nykyisin hyviä vuorovaikutustaitoja. Miten työntekijä tulee toimeen eri tavoin toimivien työtovereiden, asiakkaiden ja esimiehen kanssa, miten osaa ilmaista itseään, niin että kommunikointi on jouhevaa ja rakentavaa? Erityisen olennaista toimiva vuorovaikutus on sosiaali- ja terveysalalla. Merkittävä osa asiakkaan kokemaa hyvää hoitoa, on tapa, jolla hoitaja on vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Se miten työntekijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, heijastuu myös hoitotyöhön.

Xamkilla on paljon yhteistyökumppaneita alueen yrityksissä. Aluekehitystyötä tehdään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä luovilla aloilla tehdään yhteistyötä esimerkiksi kolmen paikallisen hoivapalvelun tarjoajan kanssa. Time2Grow-hankkeessa kehitämme yhdessä työntekijöiden kanssa työntekijöiden työhyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä. Työntekijöiden hyvinvointi on yrityksen menestystekijä.

Vuorovaikutustaitojen kehittämistä simulaatiolla

Kehitämme muun muassa hoitotyöntekijöiden vuorovaikutustaitoja. Käytämme tässä hyväksi simulaatiopedagogiikka, yhdistäen siihen palvelumuotoilua. Simulaatiopedagogiikkaa käytetään paljon sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Simulaatiopedagogiikassa on samoja elementtejä kuin draamapedagogiikassa. Se on todettu erityisen hyödylliseksi muun muassa siksi, että se sopii erilaisille oppijoille, se on tavoitteellista, se tukee eettisen osaamisen kehittymistä, se on käytännöllistä, oppijakeskeistä ja näyttöön perustuvaa. Simulaatio on yksi parhaista tavoista kehittää vuorovaikutustaitoja.

Simulaatiopedagogiikan lähestymistapa on sosiokonstruktiivinen. Siinä päästään niin lähelle tosielämän tilanteita kuin mahdollista. Simulaatiotyöpajoissa käsitellään joka kerta joku tilanne tai skenaario, joka on osallistujille tuttu heidän arkisesta työelämästään tai opinnoistaan. Kehittämishankkeessa olemme käsitelleet esimerkiksi seuraavia aiheita: haasteelliset tilanteet hoivatyössä, kuolemasta ilmoittaminen puhelimessa, palautteen antaminen, siviilielämän haasteet, vaikean asian puheeksi ottaminen ja kehityskeskustelu.

Palvelumuotoilu mukana kehittämistyössä

Kehittämistyössämme olemme yhdistäneet simulaatiopedagogiikkaan myös palvelumuotoilua. Jokaisessa työpajassa on ollut mukana palvelumuotoilija Kai Hämäläinen. Palvelumuotoilun näkökulmasta tällainen palvelutilanteiden mallintaminen on kiinnostavaa, ja sillä on myös uutuusarvoa. Monet pajoihin osallistuneet ovat kommentoineet, että palvelumuotoilijan tarjoamien uusien, toisenlaisten näkökulmien tarjoaminen on ollut virkistävää ja kiinnostavaa kuultavaa.

Hyviä kokemuksia simulaatiotyöpajoista

Haastattelimme muutamia simulaatiotyöpajoihin osallistuneita hoitajia heidän kokemuksistaan simulaatiopajoista:

Tuija Turtiainen työskentelee tehostetussa vanhusten asumispalveluyksikössä Kymijoen Hoivalla.  Työssään hän kokee motivoituvansa esimerkiksi siitä, että töissä arvostetaan toinen toisiaan, samoin asukkaiden tyytyväisyys ja hyvät työkaverit motivoivat.

Tuija on osallistunut melkein kaikkiin oman ryhmänsä simulaatiopajoihin. Hän kertoo sen olleen todella mielenkiintoista. Tuijasta on ollut hyvä asia, että hänen työpaikkansa on ollut mukana kehittämishankkeessa. Simulaatiopajoissa on saanut keskustella omaa työtä koskettaneista asioista. Keskustelut Tuija on kokenut todella antoisina. Tuija kertoo oppineensa simulaatiopajoissa myös siitä, että omalla työpaikalla moni asia onkin aika hyvin. Simulaatiopajat Tuija on kokenut todella hyvänä, hän on tykännyt niistä, vaikkei etukäteen tiennyt mitä odottaa. Tuijasta on ollut aina mielenkiintoista mennä pajaan ja katson, mitä tällä kertaa on aiheena ja miten asia käsitellään.

Vasily Kiriyaynen on töissä Elimäen Puustellissa, Korian palvelukeskuksessa, jossa hän työskentelee vanhusten parissa. Vasily kertoo motivoituvansa muun muassa siitä, että saa ylipäänsä tehdä työtä, palvelukeskuksen asukkaista ja mukavista työkavereita. Vasily kertoo, että hänen on ollut hyvä olla mukana simulaatiotyöpajoissa ja kehittämistyössä. Vasily nostaa esimerkiksi sen, että simulaatiopajoissa on ollut kiva jutella muiden kanssa yhteisistä asioista.

Kädet ovat tärkeä kontakti potilaaseen

Liisa Pukkila työskentelee Valkealan Iltatähdessä hoitajana vanhusten ja vammaisten parissa. Liisa kertoo, että työssä häntä motivoi muun muassa tyytyväinen asukas. Liisa nostaa esimerkiksi arkisesta vuorovaikutuksesta hoitajan kädet. Hän toteaa, että pienellä jutulla voi pilata, mutta pienillä toimilla voi myöskin pelastaa. Kädet, joilla hoitaja tekee töitä, ovat osa vuorovaikutusta: Onko hoitajalla käsissä kiire vai koskettavatko ne lempeästi? Hoitaja viestii käsillään ja kosketuksella, myös ne ovat tärkeä kontakti potilaaseen.

Liisa on osallistunut simulaatiotyöpajaan monta kertaa. Hän kertoo, että työpajat ovat olleet avartavia ja antaneet erilaisia näkökulmia asioihin. Antoisimmiksi Liisa on kokenut keskustelut muiden yksikoiden työntekijöiden kanssa, kun on analysoitu skenaariota. Liisasta on hyvä, että hänen työpaikkansa on mukana kehittämishankkeessa. Hän kertookin olevansa ikuinen opiskelija, sillä koskaan ei ole valmis. Hankkeessa tehtävän yhteiskehittämisen Liisa on kokenut hyvänä. Hän toteaa, että työhyvinvoinnin kohenemisen kautta voi myös asukkaita palvella paremmin. Simulaatiotyöpajoissa hän on saanut oivaltaa oman työpaikkansa hyviä käytäntöjä uudelleen, jolloin on itsekin tyytyväisempi työntekijä työyhteisössään.

Yhteinen kehittämistyömme jatkuu simulaatiotyöpajojen jälkeen jalkautumalla kuhunkin organisaatioon ja hyödyntämällä yhdessä simulaatiopajoissa ideoitua, analysoitua ja muotoiltua.

Pin It on Pinterest