Lähidemokratiaa edistämässä – opettajavaihdossa Sardiniassa

Sassarin yliopiston kollegoita: Valentina, Maria Antonietta, Andrea, Marta, Carol ja Francesca.

Asiakkaiden osallisuuden edistäminen omien asioidensa hoidossa on sosiaalialan perustehtävä. Xamkin laajaan kumppaniverkostoon kuuluva Sassarin yliopisto Sardiniassa kamppailee sosiaalityön arjen yksinkertaistumista vastaan osallistavan tutkimuksen menetelmin.

Saavuin opettajavaihtoon Sassarin yliopistoon Sardiniaan, kun Italian myrskyissä oli kuollut ainakin 20 ihmistä. Ilmastonmuutoksen kaltaisen maailmaa kohtaavan pahan asian tiedostaminen tuntui tavallistakin helpommalta. Vaikeampaa on tietää hyvistä asioista. Sellaisista parannuksista, jotka muuttavat maailmaa mutta ovat nykymedialle liian hitaita, monimutkaisia tai sellaisenaan liian pieniä.

Sassarin yliopistossa minua odotettiin paikassa, jota kutsuttiin nimellä Il Laboratorio FOIST. Nimilyhenne tulee vapaasti kääntäen italiankielisistä sanoista tarkoittaen järjestäytymistä, ammattia, tietoa, palveluja ja alueellisuutta. Vuonna 1977 perustetun toiminnan tarkoituksena on tarjota kohtaamisen mahdollisuus tutkijoille ja vapaaehtoisorganisaatioiden kaltaisille ei-akateemisille toimijoille. Tavoitteena avoimessa kohtaamisessa on lisätä yhtäältä tutkijoiden ymmärrystä asukkaiden arjesta ja toisaalta asukkaiden ymmärrystä tutkitusta tiedosta.

Tapaamisissa toistui yhteistoiminnallisuuden merkityksen korostaminen tiedon tuotannossa. Yhtymäkohta Suomessa käytettävään asiakaslähtöisyyden ideaan oli helppo löytää. Ammattilaisten asiakasymmärrystä kehitettäisiin suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla asiakkaiden kanssa yhdessä. Sardinialaisten mielestä kyse oli enemmästä. Myös kansalaisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen on syytä ymmärtää, miten tieto muodostuu ja kuinka tietoa hyödynnetään.

Piti matkustaa myrskyalueelle vieraskieliseen yliopistoon muistuttamaan itseään, kuinka tärkeää on kyky lukea ja ymmärtää mediaa, sekä suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota.

Yliopistoväen esittämä ajatus toi ilahduttavasti mieleen sivistyksen idean. Piti matkustaa myrskyalueelle vieraskieliseen yliopistoon muistuttamaan itseään, kuinka tärkeää on kyky lukea ja ymmärtää mediaa, sekä suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota. Sardinialaisten mielestä tämäkään tulkintayritykseni ei ollut tyhjentävä. Tunneperäisen reagoinnin vaihtaminen kriittiseen ajatteluun on tärkeä tavoite mutta yhteistoiminnallisuudella pitäisi heidän mukaansa pystyä myös tukemaan lähidemokratiaa, kansalaisaktiivisuutta ja jopa liiketoimintasuunnitelmien syntyä.

Arki ja ihanteet lähemmäksi toisiaan

Käytännössä Sardiniassa on samanlainen julkisten menojen säästämisen tarve kuin ilmeisesti kaikkialla. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiksi valmistuneet ovat kertoneet, että työ on kaukana yliopistossa opituista ihanteista. Aikaa asiakkaiden kohtaamiselle ei ole. Opettajat vaikuttivat varsin pettyneiltä kuinka vähän heiltä valmistuneet sosiaalityöntekijät jaksavat taistella kasvavaa työn yksinkertaistumista vastaan. Eräs opettajista kertoi, kuinka hänen vanhempansa apua tarvitessaan palauttivat postitse rasti ruutuun -lomakkeen, jonka pohjalta sosiaalitoimi arvioi ovatko he oikeutettuja tukeen. Kohtaamista tai lisätietojen antamisen mahdollisuutta ei ollut.

Opettajavaihdon yhtenä tavoitteena selvitimme mahdollisuuksia arjen ja ihanteiden keskinäistä lähentymistä tuottavalle yhteistyölle Xamkin ja Sassarin yliopiston välillä. Merkittäväksi rajoitteeksi todettiin yhteisen kielen puuttuminen. Sassarin yliopisto-opiskelijoiden englanninkielen taito on opettajien mukaan erittäin heikko. Kenties tutkimusyhteistyö tai yhteiset projektit voivat joskus rahoitusten avautuessa olla mahdollisia, mutta tällä hetkellä panokset satsattiin paikallisille ammattilaisille suunniteltavaan täydennyskoulutukseen.

Opettajavaihdossa luennoin pohjoismaisen hyvinvointivaltion haasteista vanhusten palvelujen saralla, mikä herätti voimakkaasti vanhenevan väestörakenteen alueella mielenkiintoa. Vastalahjaksi sain hyviä ja käytännönläheisiä neuvoja panostaa menetelmäopetuksessa fokusryhmähaastatteluun, tulevaisuustyöpajoihin, havainnointikävelyihin, piirustusten ja valokuvien hyödyntämiseen, karttapohjatyöskentelyyn sekä taidelähtöisiin menetelmiin. Minua vannotettiin pitämään mielessä, kuinka tärkeää on, että tutkimuksen kohteet tekevät tutkimusta yhtäältä tasa-arvoisina mutta toisaalta tutkijan konsultoimana. Vain tällöin mahdollistetaan osallistujien kykyjen kasvattaminen ja säilytetään tutkimuskriteerien täyttyminen.

Ole kiinnostuneempi olemaan oikeassa kuin jatkamaan elämääsi kuplassa

Suomalaisten halukkuus viedä sosiaalialan opetusta kasvavassa määrin verkkoon hämmästytti sardinialaisia kollegoita. Heistä alan arjessa näkyvä työn yksinkertaistuminen vaatii vastalääkkeeksi paitsi vuorovaikutus- ja kohtaamistaitoja myös erilaisia yhteistyötaitoja moninaisen ja selkeän tutkimustiedon keräämiseksi. Näitä taitoja voisi vahvistaa on-line –opintojaksojen lisääntyessä esimerkiksi harjoittelujaksojen tehtävissä.

Lähidemokratian edistäminen edellyttää ammatillisuuden kuplan rikkomista. Yksi keino astua ulos mukavuusalueelta on välttää ylhäältä alaspäin katsomista. Ylhäältä katsoen kaikki näyttää tasaisen matalalta. Kun olet kiinnostuneempi olemaan oikeassa kuin jatkamaan elämääsi kuplassa, et ainoastaan anna tilaa tasa-arvoiselle kohtaamiselle vaan edistät sitä kaikin keinoin.

Yksi keino astua ulos mukavuusalueelta on välttää ylhäältä alaspäin katsomista. Ylhäältä katsoen kaikki näyttää tasaisen matalalta.

 

Artikkelin pääkuva: Marko Raitanen

Pin It on Pinterest