Korkeakouluopiskelijoiden oppimisvaikeudet

Opettaja auttamassa opiskelijoita tietokoneen äärellä.

Oppimisvaikeuksia, keskittymisen haasteita, sosiaalisten tilanteiden ahdistavuutta ja jännitystä kokevia opiskelijoita osallistuu korkeakouluopintoihin aiempaa yhä enemmän. Opiskelijoiden tarvitsema ohjaus ja tuki opintoihin haastavat ohjausväen ja opettajat miettimään, kuinka ohjaus- ja opetustoiminnasta tulee saavutettavampaa kaikille.

Oppimisvaikeudet ovat eräänlainen sateenvarjokäsite, joka kattaa alleen erilaiset oppimisen vaikeudet. Suomessa yleisin oppimisvaikeus on lukivaikeus. Siihen liittyy lukemisen hitautta, kirjoittamisen, muistamisen ja keskittymisen ongelmia. (Korkeamäki 2010) Oppimisvaikeuksien rinnalla puhutaan usein neurokirjon opiskelijoista. Tällöin painotus on ihmiselämään kuuluvassa erilaisuudessa häiriöiden sijaan.  

Opiskelutekniikoiden ja -taitojen hallintaa

Oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat tulevat usein ammatillisista opinnoista tai edellisistä opinnoista on jo useampia vuosia aikaa. Kun työelämän tutut liikeradat vaihtuvat opiskelutekniikoiden ja -taitojen hallintaan, ollaan toiveikkaasti uusien haasteiden edessä. Joskus opiskelija itse havahtuu tai ohjaava opettaja huomaa, että huolimatta sinnikkäästä yrityksestä keskittymisen, oppimisen tai kognition kanssa on haasteita. Myös aiemmat oppimisen kokemukset vaikuttavat ja määrittävät oppimista: jos kielten opettaja on vuosia sitten todennut, ettei opiskelija koskaan opi englantia, sitä lausahdusta kannetaan ikuisesti mukana. Osalla korkeakouluopiskelijoista oppimisen vaikeudet todetaankin vasta korkeakouluopintojen aikana.   

Oppimisympäristön merkitys opetustilanteessa on kaikille opiskelijoille tärkeä.

Oppimisympäristön merkitys opetustilanteessa on kaikille opiskelijoille tärkeä. Kolisevat tuolit tai huono valaistus vaikuttavat yllättävän paljon keskittymiseen ja jaksamiseen. Itsenäisen työn lisääntyminen ja sen myötä opiskeluajan yksinäinen puurtaminen ovat kasvattaneet kokemuksia opiskelun koetusta vaikeudesta. Vuorovaikutus opettajan kanssa, opetusjärjestelyt ja tuen saaminen ovat oppimisvaikeuksia ja muita toiminnan rajoitteita kokeville opiskelijoille lähestulkoon aina kielteisiä kokemuksia. (Korkeamäki 2010) Opiskelijan odotukset opintojen tuesta usein törmäävät korkeakoulun realiteetteihin, mikä saattaa osaltaan aiheuttaa kielteiset kokemukset. Ammattikoulun puolelta tuleville opiskelijoille voi olla haastavaa kirjoittaa raporttia tai suoriutua itsenäisesti oppimistehtävistä tai ryhmätöistä, mikä haastaa opettajan -ja yhtä lailla opiskeluyhteisön. Opiskelijat toivovat ymmärrystä ja käytännön tukea oppimisessa koettuihin vaikeuksiin. Tätä toivetta on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa pyritty helpottamaan tukemalla opettajaa oppimisen haasteiden kanssa: “Oppimisessa haasteita? Vinkkejä opettajille” -opintojakso auttaa tukemaan jokaista oppijaa – Next (xamk.fi) 

Tukimuodoista ja opetusjärjestelyistä tiedottamisen tärkeys

Opiskelijan kannalta tiedottaminen korkeakoulussa saatavasta tuesta on olennaista. On tärkeää tietää, millaiseen tukeen opiskelijalla on mahdollisuus. Korkeakoulun tukimuodot saattavat vaikuttaa jopa päätökseen opintoihin hakeutumisesta, joten oikea-aikainen ja löydettävissä oleva tieto on opiskelijan kannalta huomionarvoista. Monipuoliset tarjolla olevat tukimuodot ja opetusjärjestelyt, niistä saatava tieto ja opiskelijan oma aktiivisuus vaikuttavat myönteisesti korkeakouluopiskelijoiden opintoihin (Lindsay ym 2018). Xamkissa tukea opintoihin haetaan erityisopettajan kautta, ja ne kulkevat nimellä yksilölliset opetusjärjestelyt. Tällä tarkoitetaan nimenomaan opetusjärjestelyitä, sillä varsinaista tukiopetusta korkeakoulussa ei ole tarjolla. Opintopsykologit ovat myös opiskelijan tukena oppimisvaikeuksissa. Opintopsykologi opiskelijan ja korkeakouluyhteisön tukena – Next (xamk.fi) Voisiko siis ajatella, että esimerkiksi erityisopettajan ohjaus, vertaisryhmätoiminta ja siellä jaetut vinkit oppimisesta tukisivat opintojen etenemistä? Yksilötasolla opiskelija voi kokea tuen hakemisen työlääksi ja sinnitellä opintojaan läpi ilman apua. Kannustamisen ja ohjauksen merkitystä opintojen etenemisessä tulisi ohjaustyössä ymmärtää ja arvostaa enemmän. 

Korkeakouluissa tukimahdollisuudet paranevat ja lisääntyvät kaiken aikaa, mutta samaan aikaan opiskelijoita koskevat vaatimukset lisääntyvät. Opintojaksojen vaatimukset kasvavat ja opiskelijalta odotetaan enemmän kuin aiemmin.  Oppimisvaikeuksien huomioimisessa on aina tarkasteltava kolikon molempia puolia ja löydettävä proaktiivisia, kestäviä ratkaisuja oppimisen tukemiseksi. 

Pin It on Pinterest