Onko meillä tilaa ujoille ja hiljaisille?

Ujoudesta ja hiljaisuudesta on saattanut kehkeytyä ongelma. Ei ujolle ja hiljaiselle, vaan meille muille. Opiskelu- ja työelämässä ulospäin suuntautuneisuutta arvostetaan enemmän kuin hiljaista tarkkailua tai taka-alalla olemista.

Esilläolosta ja puheliaisuudesta palkitaan kehuilla ja kannustuksella. Ujoa saatetaan jopa pitää vähemmän taitavana kuin puheliaampaa ihmistä. Pahimmillaan ujo saattaa saada tyhmän tai saamattoman ihmisen leiman.

Ujous on hetkellistä salpautumista, jolloin ihminen ei osaa sanoa tai reagoida

Ujous on temperamentin piirre. Toiset meistä ovat luonnostaan varautuneempia ja herkempiä kuin toiset. Ujous on arkuutta ja jännitystä uusien ihmisten edessä, ja sosiaalisissa tilanteissa. Se saa aikaan vaivautuneen tai huolestuneen olon, vetäytymistä, jännittyneisyyttä tai jopa häpeän tunnetta. (Kukkoaho 2017).

Ujous aiheuttaa myös fyysisiä reaktioita. Vatsaan voi koskea, punastuttaa, hikoiluttaa, huimaa. Autonomisen hermoston tuottamille reaktioille ei voi mitään, ja niitä on vaikea peittää. Ympäristön merkitys ja tapa siinä, miten ujo ihminen tulee kohdatuksi ihmissuhteissa, on merkittävä. Ujo voi olla huolissaan, mitä muut hänestä ajattelevat ja vetäytyä syrjemmälle pitääkseen oireet poissa. Toisaalta ujo voi olla rohkea ja peloton tilanteissa, joihin ei liity uusia ihmisiä tai sosiaalista kanssakäymistä.  Ujona pidetty voi olla omien tuttujensa seurassa vilkas ja puhelias. Ujoudesta on myös etua. Ujoja pidetään muita luotettavimpina ja empaattisempina. Ujouden onkin osoitettu olevan yhteydessä kykyyn havaita toisten tunteita. (Keltikangas-Järvinen 2009, 2019)

Ujostelu on hankalampaa silloin kun on hauskaa

Silja Kukkoahon tutkimuksessa Näkymätöntä näkyväksi: Ujon oppilaan kohtaaminen yläkoulussa (2017) sekä opettajat että oppilaat pohtivat ujon kohtaamista. Opettajat kertoivat auttavansa ujoa ja säästävänsä heitä kiusallisilta tilanteilta. Ujon näkökulmasta kirjoittaneet oppilaat kertoivat fyysisistä oireista ja voimakkaasta pelon tunteesta, kun joutuu tekemisiin tuntemattomien kanssa. Ujon puhumattomuus ja vetäytyvyys saa nuoret suhtautumaan ennakkoluuloisesti ja jopa vähättelevästi toisiinsa.

Opettajille ujon kohtaaminen oli haaste, joka vaatii ujouden ymmärtämistä ja haastaa opettajan pedagogiset toimintatavat. Oppilaiden haasteena oli vuorovaikutustaidot: jos ei-ujo kohtaa ujon empaattisesti ja ylläpitää keskustelua, tai ujo rohkaistuu osallistumaan, yhteistyö voi nuorten arvion mukaan sujua.

Yhdessä tekeminen kasvattaa hyväksyvää ilmapiiriä ja hyväksyntää. Huumori ja iloisuus lievittävät ujoutta. Kun naurattaa, on vaikeampaa ujostella.

Ujona korkeakoulussa

Yläkoulusta tullaan jossain vaiheessa korkeakouluun. Opintojen alussa on monesti toive uudesta alusta, niin sanotusta puhtaasta pöydästä. Ensimmäisinä päivinä luokan edessä vieras ihminen kehottaa toteuttamaan unelmiaan ja tarttumaan opintoihin täysillä. Entä jos ei vielä ole unelmia? Entä jos kehotus tarttua opintoihin on vaatimus, jota ei uskalla oikein edes miettiä?

Uudet ihmiset ja uudet tilanteet vaativat ujolta ponnisteluja, joissa ei välttämättä onnistu niin kuin on toivonut. Korkeakoulussa opiskelijan pitää osata esittää nokkelia kysymyksiä ja vastata esitettyihin selkeästi ja tarkasti, sekä omata sujuvat ryhmätyötaidot. Ujo ja arka jää nopeasti näiden oletusten ja vaatimusten edessä taka-alalle. Nykypäivänä tulee olla rohkea ja räväkkä.

Opintojen aikana on monta tilannetta, jossa opiskelijan tulee olla esillä. Heti opintojen alussa pitää lunastaa paikka ryhmässä, olla aktiivinen ja sosiaalinen, jotta tutustuu muihin. Opintojen edetessä pitäisi pystyä esiintymään ryhmälle, pitää puheenvuoroja, myöhemmin lunastaa työelämän odotuksia. Opiskelijan arki on täynnä aktiivista vuorovaikutusta.

Minä olen se vieras ihminen luokan edessä. Minä kehotan tarttumaan opintoihin, kantamaan vastuuta, olemaan reipas. Niissä hetkissä unohdan sen, että joku on ujo ja arka, ja jotain jännittää. Pitäisi muistaa sanoa, että kelpaat ja riität sellaisena kuin olet.

Annetaanko ammattikorkeakoulussa tilaa ujolle ja hiljaiselle? Uudet opiskelijat saapuvat syksyllä, mieli täynnä toiveita ja jännitystä. Saako ujo ottaa paikkansa rauhassa, omaan tahtiin? Kun ilmapiiri on rento ja tilanteissa on lämpöä ja huumoria, on myös ujon helpompi tutustua ihmisiin. Kaikkia ja monenlaisia ihmisiä tarvitaan opiskelu- ja työelämässä. On hyvä muistaa, ettei yksi ominaisuus tee kenestäkään sen huonompaa kuin muistakaan.

Lähteet

Kukkoaho, S. 2017. Näkymätön näkyväksi- Ujon oppilaan kohtaaminen yläkoulussa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/186574/Nakymato.pdf?sequence=1

Keltikangas-Järvinen, L. 2009. Temperamentti, stressi ja elämänhallinta

Keltikangas-Järvinen, L. 2019. Ujot ja introvertit

Pin It on Pinterest