Opiskelijan arki sujuvaksi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk panostaa siihen, että opiskelijat valmistuvat opintosuunnitelman mukaisesti, voivat hyvin ja viihtyvät kampuksilla.

Sujuvaa valmistumista vuonna 2018 edistivät suunnitelmallinen opintojen ohjaus, oikea-aikainen neuvonta ja opiskelijan mahdollisuus valita oppimisväylänsä omien tarpeiden mukaan. Opiskelijoiden hyvinvointia tukemaan perustettiin moniammatillinen opiskelijahyvinvoinnin tiimi.

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä lisää merkittävästi mahdollisuus olla vaikuttamassa Xamkin toiminnan kehittämiseen. Opiskelijoiden etuja ajaa Opiskelijakunta Kaakko, jonka kautta Xamk muun muassa kutsuu opiskelijaedustajat työryhmiin ja päätöselimiin. Vuonna 2018 tämän yhteistyön tuloksena Kaakko aloitti säännölliset tavaranvaihtoviikot kaikilla kampuksilla.

Viime syksynä toteutettiin ensimmäistä kertaa opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Opiskelijoista 80 % koki tasa-arvon toteutuvan koulutuksessa hyvin ja 93 % koki tulleensa kohdelluksi yhdenvertaisena.

Opintojen ohjausta kehitetään jatkuvasti

Opintojen ohjaus on osa Xamkin jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille tarpeellista tietoa ja ohjausta opintojen eri vaiheessa.

Ohjauksen parissa työskentelee moniammatillinen ryhmä: opiskelijavastaavia, koulutusvastaavia, opettajia, opiskelijapalveluneuvojia, koulutussuunnittelijoita, informaatikoita, tutoreita, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijoita, opintopsykologeja, terveydenhoitajia, oppilaitospastoreita, liikuntasuunnittelijoita ja monia muita. He kehittävät ohjausta jatkuvasti. Moniammatillinen ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimi kokoontuu kuukausittaisin ja opiskelijavastaavat neljästi vuodessa arvioimaan ja kehittämään ohjausta.

Ammattikorkeakouluista valmistuvien opiskelijapalaute- eli AVOP-kyselyssä opiskelijat arvioivat Xamkin suunnittelun ja ohjauksen olevan AMK-opinnoissa tasolla 5,2 ja ylempään AMK-tutkintoon johtavissa opinnoissa tasolla 5,4 asteikolla 1–7. Arviot olivat hivenen edellisvuotta korkeammat (5,1 ja 5,3).

Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet ovat mukana tukemassa ohjausosaamisen ja ohjauksen mallien kehittämistä. Vuonna 2018 toteutui Carry On -hanke, jossa kehitettiin muun muassa ohjauksen työkaluja sekä pienryhmäohjausta.

Yksilölliset oppimisväylät sujuvoittavat opiskelua

Xamkissa opiskelijat voivat opiskella joustavasti kolmella eri väylällä: työviikkopohjaisesti, nopeuttaen tai työssä käyden. Oppimisväylien käytännön toteutus on jokaisessa koulutuksessa omanlaisensa. Opiskelijat voivat tutustua väylien kuvauksiin opinto-oppaassa opiskelupaikkaa valitessaan tai opintoja suunnitellessaan.

Oppimisväylien hyödyntäminen perustuu opintojen alussa tai ennen opintoja tehtävään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) sekä yksilölliseen reaaliaikaiseen ohjaukseen läpi opintojen. Ohjauksen avulla opiskelijan on mahdollista liikkua myös väylien välillä elämäntilanteiden muuttuessa.

Työviikkopohjaisella väylällä opiskelija osallistuu työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja siihen liittyviin tehtäviin. Nopeuttavalla väylällä hyödynnetään erilaisia toteutusvaihtoehtoja, kuten verkko-opintoja sekä eri ryhmien ja kampusten toteutuksia, täydentävän osaamisen vapaavalintaisuutta ja kesäopintotarjontaa. Työhön integroidulla väylällä opiskelija voi hyödyntää omaa työtään, opetuksen työelämäprojektia, TKI-hanketta tai esimerkiksi kansainvälistä kongressia oppimisympäristönä, joko yksittäisillä opintojaksoilla tai moduuleissa tai koko tutkinnon ajan.

Opintojen integroimista työhön on tuettu lisäämällä monimuoto- ja verkkokoulutuksia sekä verkko-opintoja tutkintojen sisällä, helpottamalla työn opinnollistamista ja osaamisen tunnistamisen prosesseja, lisäämällä TKI-hankkeiden ja opetuksen integraatiota, sekä rakentamalla vaihtoehtoisia suoritustapoja opintojaksoille.

Opiskeluhyvinvointiin moniammatillista tukea

Maaliskuussa 2018 Xamkin Opetuksen palvelut -yksikköön perustettiin Opiskeluhyvinvoinnin tiimi. Sen tärkein tehtävä on opiskelijoiden hyvinvoinnin moniammatillinen tukeminen niin yksilöiden kuin yhteisönkin näkökulmasta. Tiimin muodostavat eri kampuksilla työskentelevät opintopsykologit, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, liikunnan lehtori, liikuntasuunnittelija ja työfysioterapeutti. Kampusten välisellä yhteistyöllä pyritään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus.

Tiimin tärkeänä tavoitteena on sitoa opiskeluhyvinvointi osaksi koko organisaation toimintaa esimerkiksi tukemalla tarvittaessa koulutuksia ja osallistumalla aktiivisesti johdon katselmuksiin. Lisäksi tiimillä on vahvat yhteydet organisaation ulkopuolisiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviin tahoihin, kuten kaupungin ja seurakuntien palveluihin.

Vuoden 2018 aikana tiimin tärkein onnistuminen oli uuteen toimintamalliin sitoutuminen ja tiimin toiminnan vahvistaminen. Vuonna 2019 tiimillä on konkreettisesti käytännön työhön liittyviä tavoitteita, kuten nopea reagointi opiskelijoiden yhteydenottoihin, palveluiden oikea-aikaisuus sekä säännöllisesti toteutettavat hyvinvointitapahtumat ja -tempaukset.

Xamkin opiskelijoille kevään 2019 aikana toteutetun asiakaspalvelukyselyn tuloksista käy ilmi, että opiskelijat kokevat niin liikunnan toimijoiden, opintopsykologien kuin opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoiden tarjoamat palvelut tällä hetkellä tärkeiksi ja toimiviksi.

Kaakko kannustaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaminen on yksi opiskelijakunnan ydintehtävistä ammattikorkeakoululaissa. Opiskelijakunta Kaakko muun muassa innosti omissa viestintäkanavissaan opiskelijoita äänestämään presidentinvaaleissa 2018. Lokakuussa Kaakko järjesti edunvalvonnan seminaarin Kouvolan kampuksella tavoitteenaan syventää edunvalvonnan merkitystä korkeakoulussa.

Korkeakoulun jokaisessa työryhmässä on ollut opiskelijaedustus ja opiskelijoiden mielipide otettu opiskelijakunnan näkemyksen mukaan hyvin huomioon. Vuonna 2018 opiskelijakunnan edustajia osallistui esimerkiksi koulutusten kehittämisfoorumeihin. Xamkin eri työryhmien ja opiskelijakunnan yhteistyöstä syntyi tavaranvaihtoviikko, josta muodostui vuosittainen käytäntö.

Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa Xamkin kehittämiseen myös erilaisten kyselyiden kautta. AVOP-kyselyn vastausprosentti on ollut noin 95 % vuosina 2017–2019. Tulokyselyn vastausprosentti laski viime vuonna AMK-opiskelijoilla 74:stä 70,5 %:iin. Ylempää AMK-tutkintoa opiskelevien vastausprosentti vuonna 2018 oli 43 % ja edellisvuonna 50 %. Tulokyselyyn vastaavat uudet opiskelijat ensimmäisen lukukauden aikana.

Myös opiskelijakunnan omat toimielimet kiinnostivat kiitettävästi opiskelijoita. Tulijoita oli enemmän, kuin luottamuspaikkoja oli tarjolla.

Xamkissa opiskelijatutorointi on opiskelijakunnan tehtävä. Vuonna 2017 tutoreita oli 159 ja viime vuonna 195. Tutorointia kehitettiin vuonna 2018 tekemällä siitä erillinen opintojakso – tavoitteena on vieläkin lisätä tutoreiden määrää ja parantaa toiminnan laatua.

Opiskelijoille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely tehtiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2018. Kyselyn kohderyhmänä olivat AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksissa opintojen keskivaiheilla olevat opiskelijat. Vastauksia saatiin 750. Kysely toteutettiin sekä suomen- että englanninkielisenä.

Opiskelijat kokivat naisten ja miesten tasa-arvon toteutuvan koulutuksessa hyvin: täysin tai osittain samaa mieltä oli 80 % vastaajista, joista yli 60 % oli täysin samaa mieltä. Noin 80 % vastaajista piti naisten ja miesten mahdollisuuksia muun muassa opintojen etenemiseen ja joustaviin opiskelumahdollisuuksiin tasa-arvoisina.

Noin 7 % vastaajista koki joutuneensa omassa korkeakoulussa eriarvoisen kohtelun tai syrjinnän kohteeksi. Heistä 68 % oli naisia. Eriarvoista kohtelua tai syrjintää oli koettu eniten ryhmätöissä, työmäärän jakautumisessa sekä opintojaksoihin liittyvissä tehtävissä. Häirintää tai epäasiallista kohtelua joko korkeakoulussa tai harjoittelupaikassa kertoi kokeneensa noin 5 % vastaajista, joista 76 % oli naisia. Häirinnän luonteena oli useimmiten sukupuoliseksi häirinnäksi koetut puheet tai huomautukset sekä muu epäasialliseksi koettu kohtelu.

Opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely nostetaan osaksi Xamkin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tavoitteena on huolehtia toisaalta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta opiskelijoiden kesken ja toisaalta myös korostaa opiskelija roolia osana korkeakouluyhteisöä. Suunnitelma laaditaan vuoden 2019 aikana ja sen toteutumista seurataan vuosittain osana koulutuksen kehittämiskyselyä.

Opinnäytetyö näyttäytyy usein peikkona opiskelijoiden mielissä. Tyypillisesti opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva, perustutkinnossa 15 opintopisteen laajuinen, opinnäytetyö koetaan usein suuritöiseksi ja sen tekeminen yksin haastavaksi. Näin asian ei kuitenkaan tarvitse olla.

Pin It on Pinterest